Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 151/2016

R O Z H O D N U T Í
Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti Mgr. F. Š. (dále jen „žadatel“), ze dne 22. 9. 2016, sp. zn. Zin 151/2016,

takto:

Podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 Informačního zákona se žádost Mgr. F. Š. v celém rozsahu bodů 3 a 4 částečně o d m í t á .

Odůvodnění:

Nejvyšší soud obdržel dne 22. 9. 2016 žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 151/2016. Žadatel se prostřednictvím Informačního zákona domáhal odpovědí v šesti konkrétních bodech. Body 3 a 4 předmětné žádosti přitom doslovně zněly:
3. V kolika případech bylo u dovolání využit institut odkladu výkonu trestu nebo jeho přerušení do doby rozhodnutí ve věci za roky 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015?
4. V kolika případech bylo u podané stížnosti pro porušení zákona využit institut odkladu výkonu trestu nebo jeho přerušení do doby rozhodnutí za roky 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015?“

Podle § 15 odst. 1 Informačního zákona „Pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.“

Podle § 2 odst. 4 Informačního zákona se přitom „Povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“

Statistické údaje, kterých se žadatel domáhá v bodech 3 a 4 žádosti sp. zn. Zin 151/2016 ze dne 22. 9. 2016, jsou požadavkem na vytvoření nové informace ve smyslu § 2 odst. 4 Informačního zákona, neboť Informační systém Nejvyššího soudu (dále jen „ISNS“) takové statistiky neobsahuje a ani nedokáže požadované statistické údaje vygenerovat ze své databáze prostým zadáním výběrových kritérií, která žadatel určil. Dílčí podklady pro požadované statistiky není možné shromáždit ani pomocí fulltextového vyhledávání, neboť tomu brání technická omezení systému ISNS. Informace, kterých se žadatel v bodech 3 a 4 předmětné žádosti domáhá, by bylo potřeba nejprve manuálně vyhledat, vytřídit a požadované statistiky nově vytvořit, což by pro povinný subjekt znamenalo nepřiměřenou zátěž.

Poučení:
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podle § 16 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání, které se podává u povinného subjektu do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) Informačního zákona v bodech 1 a 2 žádosti sp. zn. Zin 151/2016 ze dne 22. 9. 2016

Otázky žadatele:
„ 1. Kolik stížností pro porušení zákona (§266 TŘ) bylo ministrem spravedlnosti ČR podáno k  NS ČR a v kolika případech bylo vyhověno za roky 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015.
2. V kolika případech bylo podáno dovolání (§265a TŘ) a v kolika případech bylo vyhověno za roky 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015.“

Odpovědi na otázky 1 a 2:
1.
stížnosti pro porušení zákona předložené trestnímu kolegiu Nejvyššímu soudu:
v roce 2011 – 123 stížností, z toho vyhověno bylo 108 stížnostem
v roce 2012 – 111 stížností, z toho vyhověno bylo 94 stížnostem
v roce 2013 - 70 stížností, z toho vyhověno bylo 59 stížnostem
v roce 2014 – 58 stížností, z toho vyhověno bylo 47 stížnostem
v roce 2015 – 29 stížností, z toho vyhověno bylo 24 stížnostem


2.
dovolání předložená trestnímu kolegiu Nejvyššímu soudu:
v roce 2011 – 1.679 dovolání, z toho vyhověno bylo 410 dovoláním
v roce 2012 – 1.580 dovolání, z toho vyhověno bylo 425 dovoláním
v roce 2013 - 1.473 dovolání, z toho vyhověno bylo 378 dovoláním
v roce 2014 – 1.654 dovolání, z toho vyhověno bylo 371 dovoláním
v roce 2015 – 1.633 dovolání, z toho vyhověno bylo 364 dovoláním

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1

Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Pro úplnost povinný subjekt konstatuje a znovu připomíná, že body 5 a 6 žádosti sp. zn. Zin 151/2016 vyhodnotil jako požadavky na informace, které nespadají do působnosti povinného subjektu a dne 27. 9. 2016 zaslal žadateli sdělení o částečném odložení žádosti sp. zn. Zin 151/2016 ze dne 22. 9. 2016 v rozsahu bodů 5 a 6 v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona.


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona