Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 154/2019


Sdělení o částečném odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)

 

Vážený pane,

Nejvyšší soud obdržel dne 8. 10. 2019 Vaši žádost o informace, sp. zn. Zin 154/2019, v následujícím znění:

„1. Žadatel dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. (dále jen INFZ) požaduje přímé poskytnutí následujících informací ve smyslu § 6/2 INFZ:


2. Kolik je v České republice činných znalců v oboru kriminalistická odorologie? A je-li dnes situace jiná, pak informaci, jak tomu bylo v roce 2011.

Žadatel ví o znalci JUDr. Martinu Kloubkovi, Ph.D., jmenován Městským soudem v Praze 2. 11. 2009, č.j. SPR 2242/2009; avšak potřebuje informaci od celorepublikově působícího orgánu…“.

Podle § 2 odst. 1 informačního zákona jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Působnost Nejvyššího soudu je popsána v § 14 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, který stanoví, že(1) Nejvyšší soud jako vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování tím, že a) rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích v případech stanovených zákony o řízení před soudy, b) rozhoduje v jiných případech stanovených zvláštním právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.
(2) Nejvyšší soud dále rozhoduje a) o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí cizozemských soudů, vyžaduje-li to zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena, b) v dalších případech stanovených zvláštním právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.
(3) Nejvyšší soud sleduje a vyhodnocuje pravomocná rozhodnutí soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení a na jejich základě v zájmu jednotného rozhodování soudů zaujímá stanoviska k rozhodovací činnosti soudů ve věcech určitého druhu.“

Ve své žádosti sp. zn. Zin 154/2019 částečně požadujete informace, které se nenacházejí v působnosti povinného subjektu – Nejvyššího soudu (viz výše). Konkrétně se jedná o informace o soudních znalcích působících ve Vámi uvedeném oboru v roce 2011.

Povinný subjekt Vás může odkázat na § 7 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících (zvýraznění doplněno):

㤠7

(1) Jmenovaní znalci (tlumočníci) se po složení slibu zapisují do seznamu znalců a tlumočníků.


(2) Seznamy znalců a tlumočníků vedou krajské soudy, v jejichž obvodu má znalec (tlumočník) místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince; krajský soud při zapsání do seznamu znalců a tlumočníků přidělí znalci (tlumočníkovi), který dosud nemá přiděleno identifikační číslo osoby, identifikační číslo osoby poskytnuté správcem základního registru osob.
(3) Ústřední seznam znalců a tlumočníků vede ministerstvo spravedlnosti; seznam se zasílá krajským soudům.
(4) Seznamy znalců a tlumočníků jsou veřejně přístupné.“

Z uvedeného je tak zřejmé, že příslušným orgánem (povinným subjektem) ve smyslu informačního zákona je Ministerstvo spravedlnosti, které ústřední seznam znalců a tlumočníků vede, případně jednotlivé krajské soudy, které vedou znalce a tlumočníky, kteří mají v obvodu daného krajského soudu nahlášený trvalý pobyt. Nicméně i jednotlivým krajským soudům je ze strany Ministerstva spravedlnosti zasílán (autentický) ústřední seznam znalců a tlumočníků. Ačkoli tedy jednotlivé krajské soudy „nevedou“ ústřední seznam, tento je jim na základě zákona automaticky poskytován, tedy by touto informací měly oficiálně disponovat.

Jelikož požadujete informace mimo působnost Nejvyššího soudu a Nejvyšší soud nemá zároveň žádný zákonný důvod, proč by měl požadovanou informací disponovat, proto ji ani nemá k dispozici, žádost sp. zn. Zin 154/2019 podle § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona se částečně, v rozsahu požadovaných informací o soudních znalcích v roce 2011, a taktéž v rozsahu dotazu „je-li dnes situace jiná“, odkládá.

 

Poučení:

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, je možné proti odložení žádosti podat žalobu podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, a to do dvou měsíců ode dne doručení tohoto sdělení (§ 72 odst. 1 tohoto zákona).

 Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 informačního zákona a přímé poskytnutí informace podle § 6 odst. 2 informačního zákona

 

Ve zbývající části Vaší žádosti Vás povinný subjekt nejprve odkazuje na zveřejněnou informaci.

Podle § 6 odst. 1 informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

Výše citované ustanovení zákona o znalcích a tlumočnících odkazuje na veřejnou přístupnost (databázi) údajů o znalcích a tlumočnících. Z povahy věci tato veřejná databáze obsahuje pouze aktuální údaje, tedy není možné zpětně dohledávat, kteří znalci působili v daném oboru k určitému okamžiku v minulosti.Jelikož se jedná o veřejnou databázi, pochopitelně i Nejvyšší soud k ní má přístup. Odkaz na zveřejněnou informaci Vám zasílá proto, aby Vás o existenci této aktuální databáze informoval a Vy byste mohl do budoucna této databáze využít např. k vyhledávání typově shodných informací bez toho, abyste podával oficiální žádosti o informaci.

Konkrétně je uvedená databáze dostupná pod tímto odkazem:

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm

Po zadání hesla „odorologie“ se zobrazí následující výstup:„Počet nalezených dokumentů: 4
Údaje platné ke dni 14. 10. 2019

Jméno s tituly: Místo bydliště: Kraj: Osoba:

- KLOUBEK MARTIN Doc. JUDr., Ph.D., Hlavní město Praha, Znalec
OBOR / Odvětví / Specializace
KRIMINALISTIKA
Kriminalistika
kriminalistická odorologie

- KUTIŠ VLADISLAV Bc., České Budějovice, Jihočeský, Znalec
OBOR / Odvětví / Specializace

KRIMINALISTIKA

Kriminalistika

odorologie-olfaktorika


- RULC JIŘÍ Bc. Ing., Ph.D., Liberec, Severočeský, Znalec
OBOR / Odvětví / Specializace
KRIMINALISTIKA
Kriminalistika
Odorologie

- VOKÁLEK VÁCLAV Ing., Jihomoravský, Znalec
OBOR / Odvětví / Specializace
KRIMINALISTIKA

Kriminalistika

odorologie – olfaktorika“

Povinný subjekt si Vás dovoluje závěrem upozornit, že tímto odkazem (spolu s výše uvedeným výpisem zobrazených údajů, který představuje poskytnutí informace podle § 6 odst. 2 informačního zákona) Vám vychází vstříc nad rámec povinností, které mu informační zákon ukládá. Na místě by totiž bylo spíše odložit celou žádost sp. zn. Zin 154/2019 jako požadavek směřující mimo působnost povinného subjektu. Pro Vaše případné budoucí žádosti v této (znalecké a tlumočnické) oblasti Vás povinný subjekt odkazuje na příslušné kompetentní orgány, kterými jsou Ministerstvo spravedlnosti a krajské soudy.

 

Poučení:

 

Pokud se způsobem vyřízení žádosti v místě, kde jsou poskytnuty informace, nesouhlasíte,

můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 


S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček,


vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle informačního zákona