Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 155/2019


Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)

 


Vážení,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 9. 10. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 155/2019, prostřednictvím které žádáte „o poskytnutí rozsudku zdejšího soudu sp. zn. R 41/1961, a to v elektronické podobě.“

Povinný subjekt Vám tímto požadované rozhodnutí zasílá ve „sbírkové“ podobě, kterou má jako jedinou k dispozici, v příloze tohoto sdělení.

Povinný subjekt Vám současně sděluje, že požadované rozhodnutí sp. zn. 7 Tz 162/60 nemá Nejvyšší soud jako instituce zřízená k 1. 1. 1993 k dispozici v podobě např. kopie originálu. Pokud by žádost směřovala výhradně k poskytnutí takovéto „autentické“ podoby originálu rozhodnutí, jednalo by se z pohledu Nejvyššího soudu o neexistující informaci, případně o informaci, která se již nenachází v působnosti povinného subjektu.

Ačkoli je Nejvyšší soud faktickým nástupcem federálního Nejvyššího soudu ČSFR, dříve Nejvyššího soudu ČSSR a ještě předtím Nejvyššího soudu ČSR, většinu rozhodnutí svých „předchůdců“ v minulosti převedl do Národního archivu. Blíže tuto skutečnost dokumentuje zasílaná příloha „Protokol o předání písemností“ ve které je mj. v bodě III. uveden rozsah spisůTz“, jež byly předány do péče státního ústředního archivu (nyní Národní archiv se sídlem Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4).

„Autentické“ rozhodnutí, které mohlo být skutečným předmětem Vaší žádosti, by tak mělo být uloženo v Národním archivu v Praze. Nejvyšší soud nemá v tuto chvíli žádný zákonný důvod, na základě kterého by měl uvedeným rozhodnutím vydaným ve věci sp. zn. 7 Tz 162/60 disponovat.

Vzhledem k tomu, že žádost přímo nesměřuje k poskytnutí „autentické“ kopie originálu rozhodnutí sp. zn. 7 Tz 162/60, povinný subjekt poskytuje předmětný judikát v podobě sbírkové, označené v souladu s Vaší žádostí R 41/1961 – z toho důvodu nemusel přistoupit k odložení žádosti jako požadavku směřujícího mimo působnost povinného subjektu, případně k odmítnutí žádosti podle § 15 informačního zákona.


S ohledem na výše uvedené Vám povinný subjekt doporučuje kontaktovat Národní archiv v Praze, Archivní 2257/4, Praha 4, PSČ 149 00.

 

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 

S pozdravem

 


Mgr. Petr Tomíček

vedoucí oddělení styku s veřejností, pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona

 


Přílohy (elektronické): „Rozhodnutí R 41 1961.pdf“
Protokol o předání písemností Zin155 2019.pdf“
 
RozhodnutíR411961.pdf

ProtokolopředánípísemnostíZin1552019.pdf