Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 161/2016

Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážená paní magistro,


Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 13. 10. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 161/2016. Konkrétně se domáháte ke sp. zn. Nejvyššího soudu 23 Cdo 5730/2015 „… sdělení, zda již bylo ve věci vydáno rozhodnutí a pokud ano, žádám o jeho zaslání…“.

Podle § 6 odst. 1 Informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

Podle § 6 odst. 2 Informačního zákona „pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne; to neplatí, pokud byla žádost o poskytnutí informace podána elektronicky a pokud je požadovaná informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup a žadateli byl sdělen odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.“

V souladu s výše uvedenými ustanoveními § 6 odst. 1, 2 Informačního zákona Vám sděluji, že anonymizovanou verzi rozhodnutí, které bylo vydáno dne 1. 6. 2016, můžete nalézt na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz, zadáním spisové značky do formuláře tabulky „Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu.“ Tato tabulka se nachází přímo na domovské stránce webu Nejvyššího soudu.

K požadovanému rozhodnutí se rovněž dostanete přímým zadáním tohoto odkazu:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/72148A0ACB7BBBC5C12580060030F8DB?openDocument&Highlight=0

I když Nejvyšší soud na svých webových stránkách publikuje zásadně anonymizovaná rozhodnutí, u tohoto rozsudku ve věci sp. zn. 23 Cdo 5730/2015 nebylo třeba žádné údaje anonymizovat, neboť účastníky řízení jsou právnické osoby. Veřejně dostupná (anonymizovaná) verze tak obsahuje zcela shodné údaje jako verze původní, kterou jste požadovala.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.


S pozdravemMgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle Informačního zákona