Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 162/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážený pane R.,
Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 26. 12. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 162/2018, prostřednictvím které žádáte sdělit:

„Provedte a předložte lustraci všech věcí vedených na výše uvedenou osobu historicky u Vašeho soudu a poskytněte v xls či csv souboru tedy v elektronické podobě.
Proveďte výpis všech věcí za měsíc předcházející a za měsíc následující vždy před a po každém nápadu věci na soud a přidělení věci zákonnému soudci v souladu s rozvrhem práce soudu, týkajícím se osoby T. R., nar.XY, pro zpětný řádný přezkum řádně obsazeného senátu, tedy senátu v souladu s rozvrhem práce soudu a v souladu s přidělováním postupným tzv. kolečkem či prostřednictvím algoritmu přidělování jednotlivých věcí zákonnému soudci.“

Výzvou ze dne 2. 1. 2019 jste byl vyzván k upřesnění Vaší žádosti a to konkrétně k upřesnění Vámi použitého výrazu „výpis“. Na základě této výzvy jste sdělením téhož dne 2. 1. 2019 potvrdil, že tak, jak navrhoval povinný subjekt, se jedná o „soubor informací, které budou obsahovat spisovou značku řízení (díky níž automaticky obdržíte číslo senátu Nejvyššího soudu, kterému byla věc přidělena), dále předmět řízení vedeného pod uvedenou spisovou značkou a datum nápadu dané věci.

K Vaší žádosti Vám tedy povinný subjekt v přílohách poskytuje požadované informace, a to nejprve tabulku obsahující všechny věci vedené pro Vaši osobu (Zin1622018 – výpis všech věcí pro osobu.xls). Na to navazují tabulky pro civilní kolegium podle jednotlivých agend Nejvyššího soudu a období, které bylo určeno na základě Vašeho požadavku formulovaného v předmětné žádosti (Zin1622018-civil.xls) a dále pak tabulky pro trestní kolegium podle jednotlivých agend a období, které bylo určeno na základě Vašeho požadavku formulovaného v předmětné žádosti (Zin1622018-trest.xls). To vše poskytuje povinný subjekt ve Vámi požadovaném formátu xls.

Pro úplnost povinný subjekt vysvětluje, že poskytnuté tabulky Zin1622018-civil.xls a Zin1622018-trest.xls obsahují požadované informace o řízeních, ve kterých rozhodují jednotlivé senáty trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia, jimž jsou věci přidělovány na základě rozvrhu práce a jeho pravidel. Co se týče rejstříků S, Sm, Zin, Ncn nebo Ntn, pravidla pro přidělování věcí do nich jsou jednoznačná, vždy je zde určena osoba, která za každý z těchto rejstříků osobně zodpovídá – taková osoba je přesně definována v Organizačním řádu soudu, Jednacím řádu soudu a Kancelářském řádu.

Zcela na závěr povinný subjekt konstatuje, že údaje v tabulkách Vám ve vícero případech poskytuje jako součást většího celku, tedy ne přímo podle Vašeho zadání, aby každá Vámi podaná věc obsahovala nápad v dané agendě vždy měsíc před a měsíc poté, co bylo zaevidováno Vaše podání. Tento způsob poskytnutí informace je však plně v souladu s ustanovením § 4a odst. 1, věta třetí: „Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží, poskytne povinný subjekt takový celek v souladu s tímto zákonem.
Ostatně, rovněž tak odborná komentářová literatura se k této problematice vyjadřuje zcela jednoznačně (srovnej Furek, A., Rothanzl, L., Jirovec, T.: Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 1. Vydání. Praha. C. H. Beck, 2016, str. 266, bod 18) Komentované ustanovení provádí bod 3. preambule směrnice 2003/98 („Subjekty veřejného sektoru by však neměly být povinny poskytovat výtahy z dokumentů, pokud to představuje nepřiměřené úsilí.“) a čl. 5 odst. 2 Směrnice 2003/98 ve znění směrnice 2013/37 (Odstavec 1 nezakládá povinnost subjektů veřejného sektoru vytvářet nebo upravovat dokumenty nebo poskytovat výtahy z dokumentů, aby splnily požadavky v něm stanovené, pokud by to představovalo nepřiměřené úsilí překračující rámec jednoduché operace.“) Důvodová zpráva k novele č. 61/2006 Sb. (sněmovní tisk č. 991 IV. volebního období PS PČR, 2005) k tomuto ustanovení dále uvádí: „Speciálně je upravena situace, kdy požadovaná informace je součástí většího celku a žadatel požaduje její vynětí. Pokud tato operace nepředstavuje pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěž, žádosti vyhoví, v opačném případě může povinný subjekt poskytnout v souladu s tímto zákonem celek, v němž je požadovaná informace obsažena.“


Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.
Pro jednoznačné určení uvedené lhůty Vás povinný subjekt žádá, abyste poskytnutí informace obratem potvrdil na e-mailovou adresu odesílatele.


S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček,
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona
Přílohy:
Zin1622018-výpis všech věcí pro osobu.xls
Zin1622018-civil.xls
Zin1622018-trest.xls