Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 162/2019


Sdělení o částečném odložení žádosti o informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)

 

Vážená paní,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 24. 10. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 162/2019, v následujícím znění:„Předmět: doplň. do MS v Praze čj. 191 ICm XXXX/2018 + zák. řád., mimoř., oprav. prostř. vč. Odvolání + Žalob pro zmateč. + Námitek + Návrhů vč. na vstup SZ do 191 ICm XXXX/2018 + trest. ozn. proti JUDr. Šťastné + Adm + osobám odpovědným za přiřaz. do spisů + dle 106/1999 Sb. aj. z 24. 10. 2019

podani@usoud.cz;
podatelna@nsz.brn.justice.cz;
podatelna@osz.pha1.justice.cz;
podatelna@osz.pha2.justice.cz;
podatelna@osz.pha4.justice.cz;
podatelna@osz.pha9.justice.cz;
podatelna@msoud.pha.justice.cz;
podatelna@vsoud.pha.justice.cz;
podatelna@nsoud.cz;
podatelna@vsz.pha.justice.cz;
podatelna@vsz.olc.justice.cz;
podatelna@osoud.pha9.justice.cz;
podatelna@osoud.pha4.justice.cz;
podatelna@ksz.brn.justice.cz;
ncoz@pcr.cz';
posta@msp.justice.cz

Protože už roky jsem obětí spolu se svým manželem, coby osob fyzických i fyzických podnikajících i osoby právnické XY, s. r. o. nezákonného jednání, jehož součástí je i procesní vada, díky které nám nejsou odesílána, tedy ani doručována Potvrzení o předání podání k zapracování běžné číslo …, v tomto případě o přiřazení ke spisové značce „191 ICm XXXX/2018“, žádám dle zák. č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informace, jejímž obsahem bude právě toto potvrzení pro mé podání opatřené běžným číslem 323177/2019. Totéž žádám od
1) OSZ pro Prahu 1 k podání, které je opatřeno běžným číslem 8509/2019
2) OSZ pro Prahu 2 k podání, které je opatřeno běžným číslem 2291/2019
3) Ministerstvo spravedlnosti ČR, které je opatřeno běžným číslem 54751/2019
4) Obvodní soud pro Prahu 4 k podání, které je opatřeno běžným číslem 113412/2019
5) Obvodní soud pro Prahu 9 k podání, které je opatřeno běžným číslem 68644/2019
6) VSZ v Olomouci k podání, které je opatřeno běžným číslem 7838/2019
7) NSZ bez ČR k podání, které je opatřeno běžným číslem 16218/2019
8) KSZ v Brně k podání, které je opatřeno běžným číslem 14057/2019
9) VSZ v Praze k podání, které je opatřeno běžným číslem 12530/2019
10) Nejvyšší soud bez ČR k podání, které je opatřeno běžným číslem 11375/2019, v tomto případě jsem Potvrzení o předání podání do spisu 0 NSCR XXX/2018 obdržela, ale při zadání hledání spisu v www.justice.cz infoSoud, když „druhý parametr nemá povolenou hodnotu“. Žádám tedy zaslat s povolenou hodnotou, abych mohla průběh řízení sledovat a též žádám zaslat žurnalizaci předmětného spisu, abych věděla, co ve skutečnosti tvoří jeho obsah
11) OSZ pro Prahu 4 k podání, které je opatřeno běžným číslem 13384/2019
12) OSZ pro Prahu 4 k podání, které je opatřeno běžným číslem 8509/2019
13) OSZ pro Prahu 9 k podání, které je opatřeno běžným číslem 6711/2019
14) VS v Praze k podání, které je opatřeno běžným číslem 13170/2019
15) Ústavní soud bez ČR k podání, které je opatřeno číslem US CKDP 0014859/19

Žádám o písemné vyřízení mé žádosti ve lhůtě a vzhledem k tomu, že nechci neúměrně zatěžovat dalšími podáními adresáty jenom proto, že neplní soustavně své zákonné povinnosti, aby byla odstraněna procesní vada, díky které mně tato potvrzení nejsou odesílána / doručována a disponuji důkazy, že v jiných případě odesílána/doručována totožnými institucemi jsou. Též upozorňuji, že jsem tuto vadu začala řešit již před několika lety, vedoucími pracovníky IT mně bylo sděleno, že odpovědné je Ministerstvo spravedlnosti ČR a že mně mohou informovat pouze o tom, že se nejedná o technický problém, ale o procesní věc. Přes mé opakované nejdříve prosby, poté žádosti, poté stížnosti i doplnění mnou podaného trestního oznámení, když takové „vady“ jsou účelové a umožňují nezákonně nakládat a manipulovat s mými podáními, což ostatně spolehlivě prokazuje jak skutečný stav IR, průběhu řízení ve všech věcech, v nichž jsou účastníky řízení B., osoby fyzické i fyzické podnikající a osoba právnická XY, s. r. o., ale bohužel i postup v předmětných věcech. Následně budu pokračovat dalším jeho prokazováním.

Co se týká Obvodního soudu pro Prahu 4 podání opatřeného běžným číslem 113412/2019, ten tvoří příkladnou výjimku v tom, že mně požadovaného – od ostatních chybějící – potvrzení o předání podání k zapracování do spisu čj. 52 T 167/2018 doručil již 23. 10. 2019 v 7:36 hod., avšak, přestože se jedná o doplnění zákonných řádných, mimořádných, opravných prostředků vč. procesních návrhů, není nic z tohoto podání uvedeno v jeho průběhu řízení v www.justice.cz infoSoud, a poslední změna ve spisu je datována 4. 9. 2019. Jak z průběhu řízení vyplývá, jedná se nejen o nezákonně zahájenou, vedenou a za rozhodnutou vydávanou věc, ale i podvod, manipulaci se spisem i s doručenými podáními, s jejich ignorací, účelovou manipulací a dokonce do dnešního dne není uvedeno ani to, že bylo podáno ve lhůtě dovolání. Je na místě odkázat na obdobně nezákonně vedenou věc Obvodním soudem pro Prahu 10 čj. 4 T 91/2017, kde sice ještě bylo dovolání v průběhu řízení uvedeno, avšak do dnešního dne – a je to téměř rok – nebylo ani postoupeno k tomu příslušnému soudu.

Žádám k tomu zákonné a příslušné instituce, jež to mají v náplni práce, aby konaly a odpovědné osoby aby okamžitě přijaly taková nápravná opatření, aby obdobná „selhání“ již nebyla možná! K tomu zákonné a příslušné instituce totiž disponují spolehlivými důkazy, že ve věci jednal a rozhodoval k tomu nepříslušný soud I. stupně, k tomu nezákonný vyloučený soudce, podjatý, podezřelý, šetřený. Věc nebyla přidělena v souladu s platnými zákony ČR a dokonce k tomu opět nezákonným a nepříslušným senátem, osobami, které nikdy nesplňovaly zákonné podmínky proto, aby mohly v předmětné věci jednat, zasahovat do ní a rozhodovat, tak rozhodly, a to dne 19. 6. 2019, teprve poté alespoň částečně se pokusily, i když stejně v rozporu s platnými zákony ČR, zhojit vady řízení, ovšem vrcholem všeho je, že do průběhu řízení je uvedly s vadným datem, tedy vyřízením před rozhodnutím. Též je třeba uvést, že jejich usnesení jsou nejen neplatná, vadná, postrádají i zákonné administrativní náležitosti, ale především jsou zmatečná a chaotická a není vůbec jasné, o čem rozhodovaly a který podaný opravný prostředek se tím vlastně snažily zhojit. Jsem přesvědčena o tom, že ve spisech se nenacházejí ty listiny, resp. shodného obsahu, které byly obžalovaným neúčinně doručeny, a to i proto, že k účelové a nezákonné manipulaci s celým spisem došlo a dochází i proto, že listiny postrádají číslo listu konkrétního spisu, což jsem spolehlivě prokázala již u soudu I. stupně (nezákonné „vykradení“ spisu vedeného OS pro Prahu 10 čj. 4 T 91/2017 a přiřazení do spisu vedeného OS pro Prahu 4 čj. 52 T 167/2018, původní číslo listu propisovací tužkou označené, přeškrtnuté obyčejnou tužkou a napsané jiné čl. opět pouze obyčejnou tužkou. Je nadbytečné se více k věci vyjadřovat, neboť jednak ti, co to opravdu šetří, a to objektivně a kvalifikovaně, disponují všemi důkazy, které nezákonnost i těchto dvou dotčených věcí prokazují:

Spisová značka: 52 T 167 / 2018

Městský soud Praha > Obvodní soud Praha 4
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení 18.10.2018
Nařízení jednání 28.11.2018
Nařízení jednání 16.01.2019
Podán opravný prostředek 04.02.2019
Odeslání spisu 05.02.2019
Zrušení jednání 05.02.2019
Nařízení jednání 06.02.2019
Řízení o opravném prostředku u krajského a
vrchního soudu 07.02.2019
Vyřízení opravného prostředku 14.02.2019
Vrácení spisu 05.03.2019
Vydání rozhodnutí 27.03.2019
Vyřízení věci 27.03.2019
Nařízení jednání 27.03.2019
Podán opravný prostředek 28.04.2019
Podán opravný prostředek 28.04.2019
Podán opravný prostředek 28.04.2019
Podán opravný prostředek 30.04.2019
Podán opravný prostředek 02.05.2019
Odeslání spisu 07.05.2019
Řízení o opravném prostředku u krajského a
vrchního soudu 14.05.2019
Řízení o opravném prostředku u krajského a
vrchního soudu 14.05.2019
Vyřízení opravného prostředku 20.05.2019
Vyřízení opravného prostředku 20.05.2019
Vyřízení opravného prostředku 20.05.2019
Vyřízení opravného prostředku 19.06.2019
Vyřízení opravného prostředku 19.06.2019
Datum pravomocného ukončení věci 19.06.2019
Vrácení spisu 03.09.2019

Poslední změna ve spisu: 04.09.2019 11:28:51

Údaje platné k: 24.10.2019 07:37:21

Spisová značka: 4 T 91 / 2017

Městský soud Praha > Obvodní soud Praha 10

Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení 17.08.2017
Podán opravný prostředek 07.09.2017
Obživnutí věci 11.09.2017
Nařízení jednání 17.10.2017
Nařízení jednání 27.11.2017
Nařízení jednání 09.01.2018
Podán opravný prostředek 20.01.2018
Nařízení jednání 30.01.2018
Podán opravný prostředek 23.02.2018
Odeslání spisu 28.02.2018
Řízení o opravném prostředku u krajského a
vrchního soudu 06.03.2018
Řízení o opravném prostředku u krajského a
vrchního soudu 06.03.2018
Vyřízení opravného prostředku 28.03.2018
Vyřízení opravného prostředku 28.03.2018
Obživnutí věci 05.04.2018
Vrácení spisu 05.04.2018
Vydání rozhodnutí 28.05.2018
Vyřízení věci 28.05.2018
Nařízení jednání 28.05.2018
Podán opravný prostředek 21.06.2018
Odeslání spisu 17.07.2018
Řízení o opravném prostředku u krajského a
vrchního soudu 19.07.2018
Vyřízení opravného prostředku 24.09.2018
Datum pravomocného ukončení věci 24.09.2018
Vrácení spisu 25.10.2018
Podán opravný prostředek 05.11.2018

Poslední změna ve spisu: 06.02.2019 11:53:49
Údaje platné k: 24.10.2019 11:36:12

Současně prokazuji, že i podání, tedy i podané zákonné řádné, mimořádné, opravné prostředky vč. procesních návrhů, doručovaná i Městskému soudu v Praze jsou přiřazována nikoli ve lhůtě, tedy v den nápadu, avšak nejen to, ale dokonce není ani zveřejněné v IR, a i tím jsou porušovány platné zákony ČR. I toto tvoří spolehlivě důkazy, kterými je prokazováno roky trvající zasahování do našich zákonných práv, což je zásahem trvajícím, pro což nám nemohly začít ani plynout subjektivní ani objektivní lhůty. I v tomto případě byly všem účastníkům řízení odňaty zákonným soudcům:

From:XY@msoud.pha.justice.cz
Sent: Thursday, October 24, 2019 9:33 AM
To: XY@XY.cz
Subject: Potvrzení o předání podání k zapracování s běžným číslem 323177/2019
Vaše podání ve věci "ve lh k Usn.MS v Praze čj.191 ICm XXXX/2018-28 z 14.10.2019+doplnění zák.řád.,mimoř.,oprav.prostř.vč.odvolání+Žalob pro zmateč.+Námitek+Návrhů vč.na vstup SZ do 191 ICm XXX/2018+MSPH 77 INS XXXX/2014+trest.ozn.JUDr.Šťastné+Adm.aj.z 22.10.2019" s evidenčním číslem ebb9931f-9ec9-4428-873a- 777f296e45eb a s běžným číslem 323177/2019, doručené dne 22.10.2019 v 18:42:12 a ověřené dne 23.10.2019 v 22:44:42, bylo přiřazeno ke spisové značce "77 INS XXXX/2014" a ke zpracování dne 24.10.2019 v 09:32:46. Bylo podáno elektronicky e-mailem. Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 2 Městský soud Praha
From: XY Sent: Tuesday, October 22, 2019 6:42 PM
To:'podani@usoud.cz';'podatelna@nsz.brn.justice.cz';'podatelna@osz.pha1.justice.cz';'podatelna@osz.pha2.justice.cz';'podatelna@osz.pha4.justice.cz';'podatelna@osz.pha9.justice.cz';
'podatelna@msoud.pha.justice.cz';'podatelna@vsoud.pha.justice.cz';'podatelna@nsoud.cz';'podatelna@vsz.pha.justice.cz';'podatelna@vsz.olc.justice.cz';
'podatelna@osoud.pha9.justice.cz'; 'podatelna@osoud.pha4.justice.cz'; 'podatelna@ksz.brn.justice.cz'; 'ncoz@pcr.cz';
'posta@msp.justice.cz'
Subject: ve lh k Usn.MS v Praze čj.191 ICm XXXX/2018-28 z 14.10.2019+doplnění zák.řád.,mimoř.,oprav.prostř.vč.odvolání+Žalob pro zmateč.+Námitek+Návrhů vč.na vstup SZ do 191 ICm XXXX/2018+MSPH 77 INS XXXXX/2014+trest.ozn.JUDr.Šťastné+Adm.aj.z 22.10.2019

Dne 16. 10. 2019 v 11:04:04 hod. byla podána další podezřelá, vadná, datová zpráva, tentokrát ID č. 718196585, odeslaná nikoli osobou oprávněnou či pověřenou, ale k tomu zcela nepříslušnou, tj. administrátorem s přílohou pojmenovanou „XXXX- 2018-XY-XY“, tedy takto pojmenované napadené usnesení i v počítačovém systému soudu, resp. bylo v okamžiku, kdy bylo přiloženo k předmětné datové zprávě. Skutečným obsahem je podezřelá, vadná, neplatná listina, pojmenovaná Usnesení Městského soudu v Praze JUDr. Jitkou Šťastnou, samosoudkyní čj. 191 ICm XXXX/2018-28 (chybí č. sp. zn. MSPH 77 INS XXXXX/2014), datované 14. 10. 2019. Kromě toho je v detailu přijaté (datové) zpráva v předmětu uvedeno „77INSXXXXX/2014, -28 usnesení“ a „Naše čísl. Jednací: 77 INS XXXXX/2014-C52-7“, ale žádná taková listina skutečným obsahem předmětné datové zprávy není, stejně jako ta, podle níž je pojmenována příloha. Žádám tedy všechny tyto listiny, jejichž doručení mně je prokazováno detailem zprávy/doručenkou, aby mně byly skutečně a účinně k tomu příslušnou a zákonnou osobou doručeny. K tomu, co doručeno bylo, co nesplňuje nejen svým obsahem, ale i administrativními náležitostmi statut platného úředního dokumentu, ve lhůtě
1) žádám o přidělení advokáta ex offo, a to pro XY, s. r. o. a R. B. a E. B., když jejich skutečná ekonomická situace je spolehlivě prokazatelná ze skutečného obsahu insolvenčního rejstříku a spisu, ale i z veřejně dostupných zdrojů, resp. je spolehlivě prokázané, že splňují zákonné podmínky pro přidělení bezplatného právního zastoupení
2) lhůta, která byla soudem uložena na splnění účelově, nezákonně, ale především zcela nadbytečně žalobkyni, je kratší, než je zákonem stanovena. Tedy není postupováno v souladu s platnými zákony ČR. Co je i toho důvodem?
3) JUDr. Jitka Šťastná, samosoudkyně Městského soudu v Praze není soudcem v předmětné věci zákonným, je vyloučeným, podjatým, se zvláštním zájmem na výsledku věci, podezřelým, šetřeným, a soud ani ona dosud neunesly své zákonné důkazní břemeno, když její zákonné jednat, zasahovat a rozhodovat v předmětné věci, neprokázaly, tedy platí, že pravdivá jsou tvrzení žalobkyně. Kromě toho nejméně od 19. 9. 2019 disponuje i Městský soud v Praze takovým podáním, jehož skutečným obsahem jsou zákonné řádné, mimořádné, opravné prostředky, a to vč. takových, které musí být vyřízeny dříve, než osoby, proti kterým byly podané, budou pokračovat v jednání, zasahování a rozhodování ve věci
4) žalobu pro zmatečnost – důvody jejího podání proti napadenému usnesení – podrobně vylíčila žalobkyně i ve svém podání pojmenovaném „doplnění Ústavní stížn.a zák.řád.,mimořád.,oprav.prostř.vč.Žalob vč.pro zmateč.+Návrhů vč. na vydání PO a na vstup SZ do všech dotčených věcí+na poskytnutí soudní a policejní úschovy+Námitek+TO+žádostí vč.o poskyt.ochrany PČR+stížností aj. z 19.9.2019“ doručeném na adresy: podani@usoud.cz;
podatelna@nsz.brn.justice.cz;podatelna@osz.pha1.justice.cz;podatelna@osz.pha2.justice.cz;
podatelna@osz.pha4.justice.cz;podatelna@osz.pha9.justice.cz;podatelna@msoud.pha.justice.cz;podatelna@vsoud.pha.justice.cz; podatelna@nsoud.cz; podatelna@vsz.pha.justice.cz; podatelna@vsz.olc.justice.cz;podatelna@osoud.pha9.justice.cz;podatelna@osoud.pha4.justice.cz; podatelna@ksz.brn.justice.cz; ncoz@pcr.cz;posta@msp.justice.cz dne 19. 9. 2019, jehož obsahem jsou i další zákonné řádné, mimořádné, opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným ve věci vedené Městským soudem v Praze čj. 191 ICm XXXX/2018. V tomto podání je jasně uvedeno mimo jiné, že žaloby pro zmatečnost proti všem listinám, které jsou součástí předmětného podání, jsou podány dle § 229 odst. 1 písm. g) o. s. ř., když pravomocné rozhodnutí soudu je postiženo zmatečností podle ustanovení § 229 odst. 1 písm. g) o. s. ř. v rozhodném znění nejen tehdy, jestliže bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu, za nějž byl soudce nebo přísedící pravomocně odsouzen, ale i v případě, že jednání soudce nebo přísedícího, ačkoliv nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin a ani proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání, představuje pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně, a v důsledku takového jednání soudce nebo přísedícího bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka řízení – viz usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 215/2013, ze dne 5. 12. 2013. Současně doplňuje všechny do předmětných věcí podané zákonné řádné, mimořádné, opravné prostředky, a to vč. Námitek, Návrhů, odvolání, žalob, stížností, žádostí aj.
5) odvolací návrh je prokazatelně obsahem podání soudu doručeného 19. 9. 2019, opakuji:
5a) IŘ čj. MSPH 77 INS XXXXX/2014 se ruší v plném rozsahu
5b) Soud ukládá povinnost, aby v této věci žalobkyni, v IŘ vynucenému dlužníkovi/poškozené resp. jejím statutárním zástupcům byl vydán okamžitě nezákonně zadržovaná, odcizená, zpronevěřená majetková podstata i majetek třetích stran, a to v původním stavu a daňové, účetní, firemní i soukromé listiny, a to do 3 dnů od nabytí právní moci tohoto usnesení k rukám statutárních zástupců v této věci žalobkyně
5c) Soud přiznává statutárním zástupcům žalobkyně náhradu způsobené škody ve výši Kč 290.000.000,--, a to do 3 dnů od nabytí právní moci k jejich rukám
6) pro žalobkyni je napadené usnesení nejasné, stejně jako postup soudu i v předmětné věci, zmatečné a chaotické, nerozumí tomu, proč jsou jí podané zákonné řádné, mimořádné, opravné prostředky ignorovány, do věci zasahují, jednají a rozhodují osoby, které k tomu nejsou zákonné a dokonce ani nesplňují zákonné podmínky pro výkon své funkce, a to od zahájení řízení. Tedy žádá vysvětlit, objasnit, doplnit, opravit napadené usnesení tak, aby i jí – právně ne znalé a ne zdatné bylo srozumitelné a mohla uložené povinnosti splnit za předpokladu, že je uloží soudce zákonný, který splňuje zákonné podmínky pro výkon své funkce v předmětné věci
7) žádám, aby mně správa soudu sdělila, jak se skutečným obsahem mých podání i do této věci naložila a výslovně žádám o sdělení – písemné – jak naložila s trestním oznámením podaným proti JUDr. Šťastné a p. Š. a D. L. a Administrátorovi, resp. s doplněním trestního oznámení o další osoby, jednající nezákonně jménem Městského soudu v Praze
8) JUDr. Jitka Šťastná, i kdyby splňovala vše, co je výše vyvráceno, že by splňovat mohla, tak o žalobě pro zmatečnost proti jí vydaném rozhodnutí rozhodovat, jednat a zasahovat do něj nesmí. Je to tedy jednoznačně nový nápad, avšak též odvolání, o kterém dosud nebylo rozhodnuto. Stejně jako název přílohy, kterou je ve skutečnosti Usnesení Městského soudu v Praze čj. 191 ICm XXXX/2018-28 z 14. 10. 2019, kdy si soud plete B. a B. a R. B. XY s XY, je tak vadné, zmatečné a zcela neplatné i napadené usnesení. Už s tím, prosím, něco udělejte! Zastavte to! Zrušte celé IŘ čj. MSPH 77 INS XXXXX/2014! Uložte povinnost vrátit zadržený, odcizený, zpronevěřený, rozdaný … majetek nejen žalobkyně, ale i třetích stran a přiznejte poškozeným náhradu škody ve výši Kč 290.000.000,--. Všichni již víte, všichni již disponujete spolehlivými důkazy, není tedy nač čekat. Přikládám podání z 19. 9. 2019 a náhled do průběhu řízení i IR. To vše prokazuje, že ani s předmětným podáním nebylo naloženo tak, jak ukládají platné zákony. K odvolání, které je též skutečným obsahem podání z 19. 9. 2019, pak z procesní opatrnosti sděluji, že v den nápadu, tedy 19. 9. 2019 byl soud povinen postoupit jej spolu se spisem odvolacímu soudu. Nestalo se tak dosud, a to je dnes 22. 10. 2019. Žádám tedy, aby věc byla přidělena tomu senátu, který byl na řadě v den a hodině nápadu, to mně bylo spolehlivě prokázáno a ti, kteří zavinili, že se tomu tak nestalo, žádám činit plně odpovědnými. Jedná se totiž zjevně i o spolehlivě prokázané nezákonné průtahy a ignoraci platných zákonů ČR:
C52 - 1. 11.09.2018 14:26 Nový nápad plný text (7069 kB) 191 ICM XXXX / 2018
C52 - 2. 21.06.2019 11:26 Doplnění žaloby/návrhu plný text (7276 kB)
C52 - 3. 21.06.2019 11:35 Pověření asistenta soudce/VSÚ plný text (754 kB)
C52 - 4. 21.06.2019 11:37 Výzva k odstranění vad podání plný text (736 kB)
C52 - 5. 04.09.2019 14:59 Usnesení o odmítnutí žaloby plný text (283 kB)
C52 - 6. 16.10.2019 09:01 OP - odvolání do rozhodnutí plný text (2140 kB)
C52 - 7. 16.10.2019 09:02 Výzva k odstranění vad podání plný text (692 kB)

Spisová značka: 191 ICM XXXX / 2018
Městský soud Praha

Stav řízení: Vyřízená věc - po vyhlášení konečného rozhodnutí (od 04.09.2019)
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení 28.08.2018
Vydání rozhodnutí 28.08.2019
Vyřízení věci 28.08.2019
Podán opravný prostředek 19.09.2019
Poslední změna ve spisu: 16.10.2019 12:13:10
Údaje platné k: 22.10.2019 16:13:56

Spisová značka: 191 ICM XXXX / 2018
Městský soud Praha

Stav řízení: Vyřízená věc - po vyhlášení konečného rozhodnutí (od 04.09.2019)
Zahájení řízení 28.08.2018
Bylo zahájeno soudní řízení
Předmět řízení : Žaloba pro zmatečnost a to odvolání je kde?!?
Předcházející věc : -
Poslední změna ve spisu: 16.10.2019 12:13:10
Údaje platné k: 22.10.2019 16:13:56

From: E. B.
Sent: Thursday, September 19, 2019 7:53 PM
To: 'podatelna@msoud.pha.justice.cz'; 'podatelna@nsz.brn.justice.cz'; ncoz@pcr.cz; 'posta@msp.justice.cz';podatelna@osz.pha1.justice.cz;'podatelna@osz.pha2.justice.cz'; 'podatelna@msz.pha.justice.cz'
Subject: doplň.odvol.proti Usn.MS v Praze čj.191 ICm XXXX/2018-23(MSPH 77 INS XXXXX/2014)z 28.8.2019 ve lh.+zák.řád.,mimoř.,oprav.prostř.vč.Žalob pro zmateč. + Námitek + Návrhů vč.na vstup SZ+stížností+trestního oznámení proti JUDr.Šťastné+Štíchové+Adm.aj.z 19.9.2019
Tímto žalobkyně, v IŘ čj. MSPH 77 INS XXXXX/2014 vynucený dlužník/poškozená podává ve lhůtě odvolání proti Usnesení Městského soudu v Praze čj. 191 ICm XXXX/2018-23 (sp. zn. MSPH 77 INS XXXXX/2014) z 28. 8. 2019, se strojově uvedenými jmény JUDr. Jitka Šťastná a „Shodu s prvopisem potvrzuje: Š.“ (K. nebo H.?), s přílohou pojmenovanou v systému soudu „23.PDF“ a v IR „dokument.pdf“. Na první pohled je zřejmá snaha napravit páchanou nezákonnost, což pevně věřím, že vidí i k tomu zákonné a příslušné instituce a jako s takovou s ní i naloží. Jedná se o na první pohled pokračující nezákonnou činnost páchanou organizovanou zájmovou skupinou jménem i Městského soudu v Praze, kdy nejsou nařizována ústní jednání, je od „stolu“ nezákonnými soudci (v tomto případě rozhodovala údajně JUDr. Šťastná o podání žalobkyně soudu doručeném 22. 8. 2018, tedy před více než rokem!!! Nezákonné průtahy, které nezákonnou činnost potvrzují, stejně jako to, že věc nebyla přidělena zákonnému soudci zákonným způsobem a podané zákonné řádné, mimořádné, opravné prostředky vč. Námitek podjatosti proti i JUDr. Šťastné a dalším jsou ignorovány a nadále je postupováno zcela mimo platné zákony ČR. Více uvádět je zcela nadbytečné, pro což žádám, aby odvolací soud nařídil ústní jednání, ke kterému předvolá účastníky řízení vč. žalobkyně, aby mohla soudu předložit své důkazy, když je zjevné, že nejsou přiřazována do spisu podání, která jsou do něj adresována, a to jak z průběhu řízení, tak i z náhledu do IR. Současně i v tomto případě je zasahováno do spisu k tomu nezákonnými a nepříslušnými osobami mimo pracovní dobu soud:

Náhled do IR v IŘ čj. MSPH 77 INS XXXXX/2014-C52-1 až 5:
C52 - 1. 11.09.2018 14:26 Nový nápad plný text (7069 kB) 191 ICM XXXX / 2018
C52 - 2. 21.06.2019 11:26 Doplnění žaloby/návrhu plný text (7276 kB)
C52 - 3. 21.06.2019 11:35 Pověření asistenta soudce/VSÚ plný text (754 kB)
C52 - 4. 21.06.2019 11:37 Výzva k odstranění vad podání plný text (736 kB)
C52 - 5. 04.09.2019 14:59 Usnesení o odmítnutí žaloby plný text (283 kB)
Průběh řízení v www.justice.cz infoSoud:

Spisová značka: 191 ICM XXXX / 2018
Městský soud Praha

Stav řízení: Vyřízená věc - po vyhlášení konečného rozhodnutí (od 04.09.2019)
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení 28.08.2018
Vydání rozhodnutí 28.08.2019
Vyřízení věci 28.08.2019
Poslední změna ve spisu: 04.09.2019 20:13:03
Údaje platné k: 19.09.2019 16:13:33

Doplňuji též Návrh závěrečného usnesení a žádám, aby jej soud vydal v plném rozsahu návrhu:
1) IŘ čj. MSPH 77 INS XXXXX/2014 se ruší v plném rozsahu
2) Soud ukládá povinnost, aby v této věci žalobkyni, v IŘ vynucenému dlužníkovi/poškozené resp. jejím statutárním zástupcům byl vydán okamžitě nezákonně zadržovaná, odcizená, zpronevěřená majetková podstata i majetek třetích stran, a to v původním stavu a daňové, účetní, firemní i soukromé listiny, a to do 3 dnů od nabytí právní moci tohoto usnesení k rukám statutárních zástupců v této věci žalobkyně
3) Soud přiznává statutárním zástupcům žalobkyně náhradu způsobené škody ve výši Kč 290.000.000,--, a to do 3 dnů od nabytí právní moci k jejich rukám E. B. nar. XY

 
Podle § 2 odst. 1 informačního zákona jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti.

Působnost Nejvyššího soudu je popsána v § 14 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, který stanoví, že
(1) Nejvyšší soud jako vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování tím, že a) rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích v případech stanovených zákony o řízení před soudy, b) rozhoduje v jiných případech stanovených zvláštním právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.
(2) Nejvyšší soud dále rozhoduje a) o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí cizozemských soudů, vyžaduje-li to zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena, b) v dalších případech stanovených zvláštním právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.
(3) Nejvyšší soud sleduje a vyhodnocuje pravomocná rozhodnutí soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení a na jejich základě v zájmu jednotného rozhodování soudů zaujímá stanoviska k rozhodovací činnosti soudů ve věcech určitého druhu.“

Ve své žádosti sp. zn. Zin 162/2019 požadujete mj. informace, které se nenacházejí v působnosti povinného subjektu – Nejvyššího soudu (viz výše). Tato skutečnost plyne už i ze záhlaví samotné žádosti o informace, která je primárně adresovaná celkem 16 subjektům. Je tedy zřejmé, že tato Vaše žádost (mimo otázku č. 10) směřuje na vícero subjektů podle informačního zákona. Povinný subjekt si tento Váš přístup vysvětluje skutečností, že Nejvyššímu soudu (podobně jako i většině z ostatních subjektů) je Vaše žádost zčásti zasílána toliko „na vědomí“. Je tedy zřejmé, že Vaše žádost obsahově z převážné části nesměřuje na povinný subjekt – Nejvyšší soud.

Povinný subjekt předpokládá, že účelem Vaší žádosti nebylo jen poskytnutí informací ze strany Nejvyššího soudu (požadováno bylo ve větší části toliko „vzetí na vědomí“, či případně bylo předpokládáno vykonání určitého „dozoru“ či „dohledu“), nicméně i takto formulované žádosti musejí být povinnými subjekty (Nejvyšší soud nevyjímaje) vyřizovány v souladu s informačním zákonem. Povinný subjekt – jako prvostupňový správní orgán – navíc ani nemůže jakkoli zasahovat do samostatného výkonu působnosti jiných povinných subjektů v rámci jimi vedených správních řízení (o poskytnutí informace), či dokonce jakkoli zasahovat do soudních řízení a jejich vnitřních procesů (např. doručování písemností).

Dále v bodě 10 předmětné žádosti požadujete mj. zaslání dokladu o žurnalizaci spisu sp. zn. 29 NSCR 144/2018. I tento Váš požadavek, byť se to nemusí na první pohled takto jevit, v současné době rovněž míří mimo působnost povinného subjektu, tj. Nejvyššího soudu. Žurnalizovaný procesní spis sp. zn. 77 INS XXXXX/2014, vedený v tomto řízení, byl v souladu s právními předpisy totiž i s obsaženou dokumentací k řízení sp. zn. 29 NSCR XXX/2018 odeslán (už vypraven před déle než rokem) z Nejvyššího soudu. Stalo se tak po vyřízení předmětné věci a vyřízení tzv. „porozsudkové“ agendy (myšleno vyřízení nezbytné agendy po vydání rozhodnutí, tedy rozsudku i usnesení). Po vyřízení věci sp. zn. 29 NSCR XXX/2018 byl celý spis konkrétně odeslán na Vrchní soud v Praze.

Pro úplnost povinný subjekt doplňuje, že uvedená věc byla takto definitivně vypravena z Nejvyššího soudu dne 17. 10. 2018. Jakákoli další Vaše podání, která následně po tomto datu směřovala na Nejvyšší soud do tohoto již uzavřeného řízení sp. zn. 29 NSCR XXX/2018, byla řádně zakládána a jsou evidována pod touto spisovou značkou v Informačním systému Nejvyššího soudu, tedy v jeho interní soudní elektronické databázi ISNS.

Rozhodnutí vydané v poptávané věci je již delší dobu volně dostupné ve veřejné internetové databázi Nejvyššího soudu pod následujícím odkazem:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D3EBDF649D486CF2C12583660042A571?openDocument&Highlight=0,

Jelikož částečně požadujete informace mimo působnost Nejvyššího soudu a Nejvyšší soud nemá zároveň žádný zákonný důvod, proč by měl v daném případě požadovanými informacemi disponovat, proto je ani nemá k dispozici, Vaši žádost sp. zn. Zin 162/2019 podle § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona částečně odkládá, a to v rozsahu výše podtržených částí žádosti.

Z důvodu rozsahu Vašeho podání povinný subjekt předmětné pasáže tohoto podání znovu nezkopíroval do sdělení o částečném odložení žádosti (jako běžně činí), nýbrž jednotlivé části odlišil jiným, podle povinného subjektu taktéž srozumitelným způsobem. – Právě proto jsou odkládané části žádosti povinným subjektem výše podtrženy.

Závěrem povinný subjekt doplňuje, že zbývající nepodtržené části (tedy mimo část otázky položené v bodu 10, k níž poskytuje povinný subjekt informaci níže) vyhodnotil jako Vaše vedlejší (informativní) sdělení pro doplnění kontextu, které si podle názoru povinného subjektu nevyžadovaly formálního odložení, jelikož jste v nich nepožadovala po Nejvyšším soudu žádné informace či jiné úkony, které by bylo nutno formálně vypořádat. Totéž se týká dvou zaslaných příloh, obsahujících usnesení Městského soudu v Praze.

 


Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona

 

K Vaší žádosti sp. zn. Zin 162/2019 v částech, které nebyly povinným subjektem odloženy (viz výše), Vám povinný subjekt sděluje následující:

V rámci aplikace Ministerstva spravedlnosti Infosoud je možné informace o stavu řízení vyhledávat pouze u vybraných spisových značek řízení, resp. agend. – V případě Nejvyššího soudu se jedná o následující spisové značky: „CDO“, „ODO“, „TDO“, „TZ“, „NCU“ (viz dále kompletní citace níže).

Z uvedeného je tedy zřejmé, že v rámci uvedené aplikace není možné vyhledávat informace o stavu řízení v rámci agendy „NSCR“, tedy jinými slovy tato agenda nemá žádnou „povolenou hodnotu“, jejíhož zaslání se v žádosti dožadujete. Viz následující citace pokynů, které jsou uvedeny v nápovědě přímo pod vyhledávacím formulářem na stránkách https://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp:

„Dále vyplňte spisovou značku, pod kterou je řízení vedeno. Spisovou značku najdete na písemnostech, které jste od soudu obdrželi v souvislosti s řízením. Má čtyři části:

1) Číslo senátu (vždy číselný údaj). Pro věci zapsané v rejstříku EPR (elektronický platební rozkaz) není třeba číslo senátu vyplňovat.

2) Druh věci (označení soudního rejstříku, ve kterém je řízení zapsáno). U okresních soudů lze vyhledávat řízení zapsané v rejstřících "T", "C", "P a Nc", "D", "E", "P", "Nc" (pouze Exekuční a Opatrovnické), "ERo", "Ro", "EC", "EVC", "EXE", "EPR", "PP", u krajských a vrchních soudů v rejstřících "Cm", "Sm", "Ca", "Cad", "Az", "T", "To", "Nt", "Nc", "C", "Co", "Ntd", "Cmo", "Ko", "Nco", "Ncd", "Ncp", "EC", "ECm", "ICm", "INS", "K", "Kv", "EVCm", "A", "Ad", "Af", "Na", "EPR", "UL" a u Nejvyššího soudu v rejstřících "CDO", "ODO", "TDO", "TZ", "NCU“.

3) Běžné číslo věci (číselný údaj).

4) Ročník (číselný údaj).“

V dané souvislosti je třeba uvést, že povinný subjekt zvažoval, zda pro tuto část Vaší žádost nevydat rozhodnutí o jejím odmítnutí, pokud směřuje k neexistující informaci (což je důvod pro odmítnutí podle § 2 odst. 4 informačního zákona). Nicméně, po správní úvaze dospěl povinný subjekt k závěru, že Vám informaci (odpověď) na uvedený Váš požadavek de facto poskytuje.

 

Poučení:

Pokud s částečným odložením Vaší žádosti nesouhlasíte, je možné proti odložení žádosti podat žalobu podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, a to do dvou měsíců ode dne doručení tohoto sdělení (§ 72 odst. 1 tohoto zákona).

Pokud nesouhlasíte se způsobem vyřízení žádosti v místě, kde je poskytována informace, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost je třeba podat přímo k povinnému subjektu, který tuto informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Pro přesné určení počátku výše uvedených lhůt Vás povinný subjekt žádá, abyste obratem zpětně potvrdila přijetí tohoto sdělení do e-mailové schránky odesilatele, tj. e-mailové schránky vedoucího oddělení styku s veřejností.


 

S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček

vedoucí oddělení styku s veřejností, pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona