Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 164/2016

Sdělení o částečném odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) a poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) Informačního zákona
Vážený pane magistře,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 18. 10. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou jste podal jménem ČSOB, a.s. Tuto žádost Nejvyšší soud eviduje pod sp. zn. Zin 164/2016. V rámci předmětné žádosti se ČSOB, a.s. Vašim prostřednictvím domáhá „výpisu z evidence žalob a ze systému elektronických platebních rozkazů (CEPR), ve kterých ČSOB vystupuje jako strana žalovaná.

ČSOB žádá, aby požadovaný výpis z evidence žalob a systému CEPR obsahoval alespoň následující údaje:
- spisová značka,
- datum zápisu (do evidence žalob, systému CEPR),
- název žalobce,
- předmět řízení.
ČSOB zdvořile žádá o uvedený výpis za období od 1. ledna 2016 do 31. července 2016.

Nejvyšší soud Vám tímto sděluje, že v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) Vaši žádost sp. zn. Zin 164/2016 ze dne 18. 10. 2016 v části týkající se údajů ze systému CEPR o d k l á d á.

Podle § 14 odst. 5 písm. c) Informačního zákona „Povinný subjekt posoudí žádost a v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.“

Podle § 2 odst. 1 Informačního zákona „Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.“

Povinný subjekt Vám sděluje, že do zmiňované databáze CEPR má jen velmi omezené, navíc zprostředkované, možnosti přístupu. Databáze je prioritně určena pro využití soudy nižších instancí. Pokud některý z občanskoprávních anebo obchodních sporů napadne kvůli mimořádnému opravnému prostředku až k Nejvyššímu soudu a příslušný senát zjistí, že ve věci byl v minulosti vydán elektronický platební rozkaz, musí tento senát nejprve individuálně pro daný případ oslovit s žádostí o zpřístupnění části databáze CEPR prvoinstanční soud. Až poté má tento senát Nejvyššího soudu možnost dálkovým přístupem do předmětného elektronického platebního rozkazu nahlédnout.

Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že povinný subjekt nemá žádnou možnost z databáze CEPR získat jiná data, než ta, která bezprostředně souvisejí s aktuálně rozhodovanými případy v rámci dovolání. Tyto věci jsou z pochopitelných důvodů staršího data, než z Vámi vymezeného období a jak již bylo uvedeno výše, přístup k nim získává Nejvyšší soud jen zprostředkovaně. Povinný subjekt tak nemá možnost z databáze CEPR pořizovat jakékoli výpisy, seznamy či provádět v ní lustraci. Tato činnost je mimo působnost povinného subjektu a tudíž povinný subjekt Vaši žádost sp. zn. Zin 164/2016 ze dne 18. 10. 2016 částečně odložil.

Vzhledem k charakteru Vašich otázek v části žádosti, jež směřuje k údajům ze systému CEPR, bude pravděpodobně potřeba oslovit jednotlivě všechny prvoinstanční soudy v České republice anebo Ministerstvo spravedlnosti ČR, které databázi přímo spravuje. Nejvyšší soud tím ovšem nemůže předjímat, zda Vám tyto instituce v roli povinných subjektů podle Informačního zákona požadované informace poskytnou či nikoli.

Poučení: Pokud s částečným odložením Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podat stížnost podle § 16a Informačního zákona ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. Stížnost se podává u povinného subjektu, který žádost částečně odložil, o stížnosti rozhoduje podle § 20 odst. 5 Informačního zákona předseda Nejvyššího soudu.


Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) Informačního zákona:
Povinný subjekt vyhodnotil Vaši žádost v části, kde se domáháte „výpisu z evidence žalob“ za období 1. 1. – 31. 7. 2016 jako dotaz na řízení, která k Nejvyššímu soudu v uvedeném období napadla k rozhodování senátům občanskoprávního a obchodního kolegia, přičemž ČSOB, a.s. v nich figuruje jako žalovaná strana. Jinou „evidenci žalob“ povinný subjekt ani nespravuje a nemá do žádné další takové „evidence“ přístup.

Vámi zadaným kritériím odpovídají celkem 4 soudní řízení. Jedná se konkrétně o tato řízení (identifikováno spisovou značkou Nejvyššího soudu), k nimž povinný subjekt doplňuje další podrobnější informace:

29 Cdo 2874/2016; o zaplacení částky 52,313.263,04 Kč s příslušenstvím a částky 19,617.473,70 Kč ročně od r. 2012 s příslušenstvím; žalobce B. M., sp. zn. Obvodního soudu pro Prahu 5 je 10C 80/2011

32 Cdo 1793/2016; o zaplacení 73.861,91 EUR s příslušenstvím; žalobce Slovenská konsolidačná, a.s., IČO 35776005, sp. zn. Obvodního soudu pro Prahu 5 je 17C 157/2012

21 Cdo 1170/2016; o určení, že nemovitosti nejsou zatíženy zástavním právem; žalobce 1. Insolvenční v.o.s., IČO 28860322; sp. zn. Okresního soudu v Příbrami je 12C 135/2013; rozsudek ze dne 31. 8. 2016

29 Cdo 704/2016; o zaplacení 11,011.357,- Kč s příslušenstvím; žalobce Garanční systém finančního trhu, IČO 49710362; sp. zn. Obvodního soudu pro Prahu 1 je 19C 17/2005


Poučení: Pokud se způsobem nebo rozsahem poskytnuté informace nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.


S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona