Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 165/2016

R O Z H O D N U T Í
Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti advokátní kanceláře JUDr. V. K., (dále jen „žadatel“), ze dne 20. 10. 2016, sp. zn. Zin 165/2016,
takto:
Podle § 15 odst. 1 v souladu s § 2 odst. 4 ve spojení s § 3 odst. 3 Informačního zákona se žádost JUDr. V. K. částečně o d m í t á.
O d ů v o d n ě n í :

Podle § 15 odst. 1 Informačního zákona „pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.“ Důvodem pro odložení žádosti může být neexistující informace, tj. informace, kterou povinný subjekt nedisponuje. V takovém případě se jedná o požadavek na vytvoření nové informace ve smyslu § 2 odst. 4 Informačního zákona, který uvádí: „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Podle § 3 odst. 3 Informačního zákona pak „Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.“

Žadatel se prostřednictvím žádosti sp. zn. Zin 165/2016 u povinného subjektu mj. konkrétně dožaduje „navazujícího rozhodnutí velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky“ k předchozímu rozhodnutí ve věci sp. zn. 8 Tdo 532/2016-21 a v případě, že dosud nebylo rozhodnuto ve shora uvedené věci velkým senátem trestního kolegia Nejvyššího soudu, žádá alespoň o sdělení, kdy lze přijetí tohoto rozhodnutí očekávat a pod jakou spisovou značkou probíhá řízení.

K tomu povinný subjekt uvádí, že velký senát trestního kolegia Nejvyššího soudu ve věci navazující na původní řízení pod sp. zn. 8 Tdo 532/2016 skutečně ještě nerozhodoval a nerozhodl. Doposud není ani znám termín, na kdy bude jednání velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu v dané věci nařízeno. Mohlo by se tak stát ještě do konce kalendářního roku 2016, avšak s určitostí to nelze potvrdit. Vzhledem k výše uvedenému, tedy neexistenci navazujícího rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu na předchozí řízení pod sp. zn. 8 Tdo 532/2016 a rovněž vzhledem k tomu, že ještě nebyl stanoven ani termín jednání velkého senátu v předmětné věci, rozhodl povinný subjekt o částečném odmítnutí žádosti žadatele sp. zn. Zin 165/2016 ze dne 20. 10. 2016 z důvodu neexistující informace.


Poučení:
Proti rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podle § 16 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 a poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) Informačního zákona

Podle § 6 odst. 1 Informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

Povinný subjekt tak vzhledem k výše uvedenému žadatele odkazuje na zveřejněnou informaci v té části žádosti sp. zn. Zin 165/2016, v níž se žadatel domáhá poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci sp. zn. 8 Tdo 532/2016-21. Toto rozhodnutí nalezne žadatel na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz po zadání spisové značky 8 Tdo 532/2016 do formuláře v tabulce Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu (tabulka je na úvodní straně webu).

Přímo lze rozhodnutí nalézt také pod tímto odkazem:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/1C1F39985C7C05CDC125800600470DEB?openDocument&Highlight=0,

Povinný subjekt současně žadateli sděluje spisovou značku řízení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu 15 Tdo 832/2016, pod kterou bude v budoucnu rozhodnuto ve věci, jež původně figurovala pod sp. zn. 8 Tdo 532/2016.


Poučení:
Pokud se způsobem nebo formou poskytnutí informace žadatel nesouhlasí, může podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona