Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 166/2019


Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)

 

Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 30. 10. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 166/2019, v následujícím znění:„1. Žadatel dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. (dále jen INFZ) požaduje přímé poskytnutí následujících informací ve smyslu § 6/2 INFZ:

2. Spisovou značku (či přímo číslo jednací, je-li k dispozici) a rozhodující soud judikátu R 7/1988-II. (komentář k Tr. Z., § 15), popřípadě přímo anonymizovaný text rozhodnutí, jenž bylo jako tento judikát vybráno, má-li jej povinný.

3. Sdělení, zdali bylo rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp. zn. 67 Tmo 3/2014, vybráno k publikaci jako judikát a jeho případné označení a místo publikace.

Ad 2. Vám povinný subjekt sděluje, že judikát publikovaný pod sbírkovým označením R 7/1988 (pozn. povinného subjektu – číslovka II. označuje toliko druhou právní větu daného rozhodnutí, nikoliv druhé rozhodnutí v totožné věci, viz text právní věty: „II. Jestliže ve skutku není obsaženo jednání ve smyslu trestního zákoníku, tj. konání nebo opomenutí, odpadají další úvahy, zda mezi trestně irelevantním jednáním pachatele a následkem je příčinná souvislost a zda je dáno zavinění.“) je rozhodnutím Nejvyššího soudu ČSR ze dne 28. 4. 1987, sp. zn. 5 Tz 2/87.

Povinný subjekt oslovil pověřené pracovníky Nejvyššího soudu, nicméně specifikované rozhodnutí nemá v autentické podobě v dispozici. Povinný subjekt má za to, že ke splnění informační povinnosti podle Vaší žádosti postačí poskytnutí „sbírkové“ verze tohoto rozhodnutí, které má povinný subjekt ve své dispozici a které Vám v příloze tohoto sdělení zasílá.

Dále též nemůže povinný subjekt vyhovět požadavku na sdělení čísla jednacího – v dané době se číslo jednací k identifikaci soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu nepoužívalo (k jednoznačné identifikaci soudního rozhodnutí plně postačovalo uvedení spisové značky a data vydání rozhodnutí).

Pro úplnost povinný subjekt doplňuje, že číslo jednací, respektive číslo listu procesního spisu, se na rozhodnutí Nejvyššího soudu používá pouze ve věcech, v nichž byly Nejvyššímu soudu doručeny procesní spisy po datu 1. 2. 2019. K uvedenému datu nabyl na účinnosti nový Kancelářský a spisový řád Nejvyššího soudu, který ukládá Nejvyššímu soudu povinnost žurnalizace procesních spisů.

Viz následující citace Kancelářského a spisového řádu (podtržení doplněno):

„§ 77 Číslování spisu

(1) Každý list písemnosti, která se zakládá do spisu (včetně vrácené nedoručené obálky, příp. i obálky, ve které bylo podání doručeno, má-li obálka být trvalou součástí spisu, dokumentů vyvěšených na úřední desce apod.), se opatří (zpravidla v pravém horním rohu) číslem listu; na prvním listu písemnosti se uvede číslo jednací.

(2) Obálka s protokolem o hlasování se označí samostatným číslem listu; tato obálka se žurnalizuje za protokol o úkonu, při kterém došlo k hlasování, a před prvopis rozhodnutí.

(3) Ve věcech zapisovaných do rejstříků Cdo, ICdo, NSČR, Nd, Cul, Tdo, Tz, Td, Tvo, Tcu (pouze návrhy na vynětí osob z pravomoci orgánů činných v trestním řízení podle § 10 odst. 2 tr. řádu), Pzo, Zp a Tul se pokračuje souvisle v číslování po poslední písemnosti žurnalizované v procesním spisu soudu, který spis NS zaslal s dovoláním, případně jiným návrhem (např. návrh na přikázání věci jinému soudu téhož stupně z důvodů uvedených v ustanovení § 12 odst. 1, 2 a 3 o. s. ř. apod.). V ostatních agendách se pokračuje souvisle v číslování spisu podle toho, kde je potřeba řešit procesní situaci; v těchto případech se do pomocného spisu (§ 73) NS vždy zakládá kopie této písemnosti.

(4) V případě, že byla písemnost zaslána NS přímo navrhovatelem a u NS se zakládá spis podle § 72 tohoto řádu, je písemnost ve spisu číslována od čísla 1.

(5) V době, kdy se spis nenachází u soudu (zapůjčení spisu, dožádání apod.), se písemnosti zakládají do dočasné složky. Po vrácení spisu soud tyto písemnosti (chronologicky seřazené podle data jejich přijetí soudem) založí do spisu a žurnalizují se.“

Ad 3. Vám povinný subjekt sděluje, že rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 67 Tmo 3/2014 nebylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek.

 

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 

S pozdravem

 


Mgr. Petr Tomíček,
vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle informačního zákona
 
Příloha (tištěná): Rozhodnutí R 7/1988

R71988.pdf