Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 167/2016

R O Z H O D N U T Í
Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti pana T. K., ze dne 23. 10. 2016, sp. zn. Zin 167/2016,

takto:

Podle § 15 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 8a Informačního zákona a § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se žádost žadatele o poskytnutí fotokopie rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci dovolání proti rozhodnutí Krajského soudu Ostrava č. j. 8 Co 318/2010 částečně odmítá tak, že v kopii požadovaného rozhodnutí nebudou poskytnuty osobní údaje jednotlivých účastníků řízení. To znamená, že budou anonymizovány údaje o jménu, příjmení, datu narození a bydlišti.
Odůvodnění:

Nejvyšší soud obdržel dne 23. 10. 2016 žádost pana T. K. podle Informačního zákona, kde se žadatel domáhá poskytnutí „fotokopie rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání proti rozhodnutí Krajského soudu Ostrava č.j. 8 Co 318/2010“. Informaci žádá poskytnout v elektronické podobě na email.

Podle ustanovení § 8a Informačního zákona „poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu“.

Podle ustanovení § 15 odst. 1 Informačního zákona „pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti“.

Podle § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, „osobním údajem je jakákoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu“.

Podle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. je zpracováním osobních údajů mj. též jejich šíření, předávání nebo zveřejňování. Podle § 5 odst. 2 tohoto zákona může správce údajů zpracovat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů a bez tohoto souhlasu jen za podmínek stanovených v citovaném ustanovení.

Nejvyšší soud v tomto případě nemá od subjektu těchto (osobních) údajů souhlas s předáním jiné osobě, a ani nesplňuje další podmínky § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. Úplné znění rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 1. 2013, sp. zn. 22 Cdo 2525/2011, které je ve skutečnosti rozhodnutím, jež žadatel ve formě fotokopie požaduje, přitom takové osobní údaje účastníků/-a řízení obsahuje, a to ve formátu jméno, příjmení, datum narození a bydliště. S ohledem na výše uvedené je ale nemůže povinný subjekt zpracovávat, což poskytuje zákonný důvod pro částečné odmítnutí předmětné žádosti o poskytnutí informace v souladu s § 8a Informačního zákona.

Nejvyšší soud tak při vydání tohoto rozhodnutí ve věci žádosti o poskytnutí informace sp. zn. Zin 167/2016 upřednostnil právo na ochranu osobnosti a osobních údajů podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod nad právem na informace podle čl. 17 odst. 5 Listiny.

S ohledem na výše uvedené povinný subjekt rozhodl tak, že žádost o poskytnutí informací v rozsahu osobních údajů obsažených v rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 1. 2013, sp. zn. 22 Cdo 2525/2011, v souladu s § 8a ve spojení s § 15 odst. 1 Informačního zákona, částečně odmítl a odkazuje žadatele pouze na anonymizované znění usnesení.


Poučení:
Proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podle § 16 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje předseda Nejvyššího soudu v Brně.


Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1:

Podle § 6 odst. 1 Informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

Povinný subjekt tak žadatele odkazuje na zveřejněnou informaci s tím, že požadované, avšak anonymizované, rozhodnutí nalezne žadatel na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz po zadání spisové značky 22 Cdo 2525/2011 do formuláře v tabulce Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu (tabulka je na úvodní straně webu).

Přímo lze předmětné rozhodnutí nalézt také pod tímto odkazem:
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0DFB34C22352F509C1257B010055B11E?openDocument&Highlight=0,kolektivizace

Závěrem povinný subjekt žadateli sděluje a vysvětluje, že rozhodnutí ve věci žádosti sp. zn. Zin 167/2016 je rozhodnutím vydaným v souladu se správním řádem. Pro doručení takového rozhodnutí proto povinný subjekt zvolil doporučený dopis namísto žadatelem navrhované emailové korespondence.


Poučení:
Pokud se způsobem nebo formou poskytnutí informace žadatel nesouhlasí, může podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.