Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 168/2016

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 24. 10. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 168/2016. Prostřednictvím této žádosti se domáháte zaslání seznamu posledních 10 vydaných rozhodnutí o odkladu právní moci, či vykonatelnosti napadeného rozhodnutí odvolacího soudu s uvedením data rozhodnutí a sp. zn. věci, ve které bylo o těchto odkladech rozhodnuto.

Povinný subjekt Vám požadovanou informaci poskytuje formou tabulky v příloze pod názvem RozhodnutíoodkladuZin168.xlxs. Seznam je aktuální ke dni 25. 10. 2016.


Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.


S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona
Příloha (elektronická):
RozhodnutíoodkladuZin168.xlxs