Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 187/2019


Vážený pane,
 
Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 28. 11. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 187/2019, ve které požadujete poskytnutí „rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 28 Cdo 3086/2019 ze dne 2. října 2019, a to po nezbytné anonymizaci, je-li nutná.“

Podle § 6 odst. 1 informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

Vámi požadované rozhodnutí již je volně dostupné v databázi anonymizovaných Rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, která se nachází na webových stránkách www.nsoud.cz. Rozhodnutí se zobrazí po zadání příslušné spisové značky do webového formuláře.

Konkrétně Vámi požadované rozhodnutí naleznete přímo pod tímto odkazem:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B698017ED32C650AC12584C5004A66A3?openDocument&Highlight=0,

Pro úplnost povinný subjekt sděluje, že veškerá vydaná rozhodnutí o dovolání zveřejňuje na svých webových stránkách www.nsoud.cz. Jedná se o zveřejňování anonymizovaných kopií rozhodnutí, obvykle ve lhůtě 60 dnů od data vypravení spisu s rozhodnutím z Nejvyššího soudu k soudu první instance, jež následně seznamuje s výsledkem dovolacího řízení jednotlivé účastníky. V případě, kdy má Nejvyšší soud z prvoinstančního soudu potvrzeno doručení rozhodnutí v dané věci všem účastníkům (stranám) řízení, zveřejní rozhodnutí v anonymizované podobě na svých webových stránkách obvykle dříve.

Zcela na závěr si dovoluje povinný subjekt pro úplnost uvést, že podle § 14 odst. 2 informačního zákona musí žádost o poskytnutí informace podaná fyzickou osobou obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li fyzická osoba přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Vaše žádost sp. zn. Zin 187/2016 neobsahuje datum Vašeho narození ani adresu Vašeho trvalého pobytu (povinný subjekt předpokládá, že v žádosti uvedená adresa se vztahuje toliko k advokátní kanceláři).

I přes výše uvedené povinný subjekt zvážil, zda je skutečně nutné vyzývat Vás k doplnění údajů o Vaší osobě, když judikatura Nejvyššího správního soudu i Ústavního soudu připouští v případě poskytnutí informace (anebo odkazu) méně formální přístup k žadateli. Na základě této úvahy Vás povinný subjekt k doplnění údajů nevyzýval, avšak v případě, kdy by musel žádost byť jen v části odmítat, by k výzvě o doplnění údajů (pro potřeby vyhotovení rozhodnutí ve správním řízení) zcela jistě přistoupil.

 
Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.
 

S pozdravem
 
Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona