Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 188/2019


Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)

 


Vážený pane,

 

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 2. 12. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 188/2019, v níž požadujete poskytnutí rozsudku ve věci sp. zn. 6 Tdo 983/2019. Anonymizovaný rozsudek dále žádáte zaslat na jednu z výše uvedených adres, a to buď v listinné či elektronické podobě.

Povinný subjekt Vám tímto požadované rozhodnutí zasílá v anonymizované podobě v příloze tohoto sdělení na Vaši elektronickou doručovací adresu. Pro úplnost povinný subjekt doplňuje, že se v předmětné věci jedná toliko o usnesení a nikoliv o rozsudek. Poskytované rozhodnutí je v současné době již volně dostupné také z internetové databáze rozhodnutí Nejvyššího soudu, a to konkrétně pod následujícím odkazem:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/4F0F8DA29694E6B7C12584CA001E31BA?openDocument&Highlight=0,

 

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Pokud se způsobem vyřízení žádosti o informace souhlasíte, můžete se práva na podání opravného prostředku vzdát, a to prohlášením učiněným vůči povinnému subjektu na odesílající e-mailovou adresu, nebo na elektronickou adresu podatelny Nejvyššího soudu ke spisové značce Zin 188/2019.

Pro správné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt zároveň žádá, abyste přijetí této elektronické odpovědi (poskytnutí informace) obratem zpětně potvrdili do e-mailu odesílatele.

S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček

vedoucí oddělení styku s veřejností, pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona

 


Příloha (elektronická): Rozhodnuti - 6 Tdo 983_2019