Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 189/2019


Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)Vážení,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 2. 12. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 189/2019, v následujícím znění:

„v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. se na Vás obracíme s touto zdvořilou výzvou o poskytnutí informací – následujících rozhodnutí zdejšího soudu pro akademické účely:

- rozhodnutí vydaná pod spisovou značkou sp. zn. 21 Cdo 81/2019

V případě, že těmto rozhodnutím (zejména rozhodnutí ve věci samé) předcházela nebo naopak na tato rozhodnutí navazovala další rozhodnutí Vašeho soudu nebo soudů jiné instance, žádáme o zaslání rovněž těchto rozhodnutí, a to vyjma rozhodnutí čistě procesního charakteru.

V případě, že dané rozhodnutí ke dni podání žádosti ještě nebylo vyhotoveno nebo poskytnutí informace brání jiná překážka, žádáme o vyhovění žádosti, jakmile to bude možné.

Uvedené informace prosíme zaslat v anonymizované podobě v souladu v souladu s instrukcí Ministerstva spravedlnosti ze dne 24. 7. 2009, č.j. 13/2008-SOSV-SP.

Uvedená rozhodnutí prosím zašlete do naší datové schránky.“

Povinný subjekt Vám tímto požadované rozhodnutí zasílá v anonymizované podobě v příloze tohoto sdělení.

Poskytované rozhodnutí je v současné době již volně dostupné také z internetové databáze rozhodnutí Nejvyššího soudu, a to konkrétně pod následujícím odkazem:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D59F0BFE0D643AA1C12584CF004A83D5?openDocument&Highlight=0,

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravemMgr. Petr Tomíček

vedoucí oddělení styku s veřejností, pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona


Příloha (elektronická): Rozhodnuti - 21 Cdo 81_2019.pdf