Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 196/2019


Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „informační zákon“ anebo také „SvInf“)

Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 17. 12. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 196/2019, v následujícím znění:

„rád bych požádal o informace, které se týkají služebních cest do zahraničí předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala. Tyto informace prosím uvést za období od 1.11. 2019 do 30. listopadu 2019. Prosím u každé z cest uvést tyto údaje: datum, destinaci, kolik peněz stálo Nejvyšší soud cestovné a ubytování a důvod cesty. Zároveň prosím uvést, kdo ze soudců a úředníků Nejvyššího soudu cestoval v doprovodu předsedy Šámala a jaké byly i jejich náklady na cestovné a ubytování.“

K Vaší žádosti o informaci sp. zn. Zin 196/2019 Vám povinný subjekt sděluje, že v období od 1. 11. 2019 do 30. 11. 2019 nebyl předseda Nejvyššího soudu na žádné zahraniční služební cestě. Povinný subjekt dospěl k závěru, že Vaší žádosti vyhovuje sdělením této (byť negativní) skutečnosti, tedy že není nutné Vaši žádost odmítat (vydávat rozhodnutí o odmítnutí žádosti) pro neexistenci informace.

Současně považuje povinný subjekt za vhodné, aby předešel případným budoucím námitkám, Vás poučit o počítání lhůt v rámci řízení podle informačního zákona, respektive obecně ve správním řízení podle správního řádu.

Informační zákon v rámci § 14 odst. 5 pouze uvádí (zvýraznění doplněno) „Povinný subjekt posoudí žádost a: /…/ d) nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti /…/.“

Na základě informačního zákona tak lze jednoznačně určit počátek běhu lhůty – „Stejně jako v případě jakékoli jiné lhůty uvedené v SvInf je i u lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) prvním dnem jejího plynutí den následující po přijetí (slovy § 14 odst. 1 podání) žádosti o poskytnutí informace, resp. po jejím doplnění na základě výzvy dle § 14 odst. 5 písm. a). FUREK, Adam, ROTHANZL, Lukáš, JIROVEC, Tomáš. Zákon o svobodném přístupu k informacím. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 708.“

„Obecné“ ustanovení o počítání lhůt informační zákon neobsahuje. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje následující ustanovení (zvýraznění doplněno):

„§ 40 Počítání času

(1) Pokud je provedení určitého úkonu v řízení vázáno na lhůtu,

a) nezapočítává se do běhu lhůty den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin; v pochybnostech se za počátek lhůty považuje den následující po dni, o němž je jisto, že skutečnost rozhodující pro počátek běhu lhůty již nastala, /…/

c) připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin,

d) je lhůta zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání u věcně a místně příslušného správního orgánu anebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná tomuto správnímu orgánu, která obsahuje podání, držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence anebo osobě, která má obdobné postavení v jiném státě; nemůže-li účastník z vážných důvodů učinit podání u věcně a místně příslušného správního orgánu, je lhůta zachována, jestliže je posledního dne lhůty učiněno podání u správního orgánu vyššího stupně; tento správní orgán podání bezodkladně postoupí věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.“

Vaše informační žádost (podání č. 13609/2019) byla Nejvyššímu soudu doručena dne 17. 12. 2019. Lhůta pro vyřízení žádosti začala běžet následující den, tj. 18. 12. 2019. Patnáctý den připadl na 1. 1. 2020 (státní svátek - Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok). Lhůta pro vyřízení žádosti končí prvním následujícím pracovním dnem, tj. 2. 1. 2020. Povinný subjekt uzavírá, že lhůta pro vyřízení Vaší žádosti o informace zůstala zachována.

 

Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Pro přesné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt žádá, abyste obratem potvrdil přijetí tohoto sdělení do e-mailové schránky, odkud Vám povinný subjekt informaci zasílá.

 

S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček,


vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona