Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 1/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane doktore,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 2. 1. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 1/2017. Prostřednictvím této žádosti se domáháte statistických údajů z agendy „Pzo“ Nejvyššího soudu, tedy informací z řízení o návrhu na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu za léta 2013 – 2016. V té souvislosti žádáte především o poskytnutí počtu případů, kdy Nejvyšší soud shledal výše uvedené příkazy nezákonnými.

Jako odpověď na Vaši žádost Vám povinný subjekt zasílá dvě tabulky. V první naleznete počet podaných návrhů na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu za jednotlivé roky a také údaj o počtu podání, která byla v konkrétních letech vyřízena. Druhá tabulka obsahuje informace o způsobu vyřízení.

Nad rámec Vaší žádosti sp. zn. Zin 1/2017 ze dne 2. 1. 2017 povinný subjekt do statistik zahrnul i rok 2012, aby lépe ilustroval postupně se zvyšující nápad podání v dané agendě.

Počet návrhů v agendě Pzo
Nevyřízeno z minulého období
Nově napadlo
Vyřízeno
Nevyřízeno (převedeno do dalšího roku)
2012
1
3
4
0
2013
0
4
2
2
2014
2
6
3
5
2015
5
9
10
4
2016
4
18
20
2

Způsob vyřízení návrhů v agendě Pzo
Zákon porušen nebyl
Porušení zákona
Odmítnuto
Jinak
2012
1
-
3
-
2013
1
-
1
-
2014
2
1
-
-
2015
3
4
3
-
2016
11
5
3
1


Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona