Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 26/2016

Nejvyšší soud obdržel dne 19. února 2016 žádost o poskytnutí anonymizované verze rozhodnutí, týkajícího se věci žalobce Provincie bratří františkánů (IČ 00169757) a žalovaných: společnosti MINILAND.CZ (IČ 16190122) a ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Žádost eviduje Nejvyšší soud pod sp. zn. Zin 26/2016 a obratem jí vyhověl. V příloze žadatelce zaslal anonymizovanou verzi daného rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 3956/2015 ze dne 2. listopadu 2015.

Poučení: Pokud s rozsahem anebo formou poskytnuté informace žadatel nesouhlasí, může podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. podat stížnost do 30 dnů k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

Mgr. Petr Tomíček, mluvčí Nejvyššího soudu
pověřený poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb.