Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 27/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážená paní,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 8. 2. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 27/2019, prostřednictvím které žádáte „ sdělení čísla jednacího rozhodnutí Nejvyššího soudu a data jeho vydání, o kterém pojedná článek zveřejněný na webovém severu Novinky.cz pod tímto odkazem:

https://www.novinky.cz/krimi/494858-urok-110-procent-je-nemravny-zastal-se-nejvyssi-soud-dluznika.html

Bylo-li již vydáno shora uvedené rozhodnutí NS v písemné podobě, žádám dále o zaslání písemné podoby tohoto rozhodnutí (resp. jeho kopie) v anonymizované podobě, popř. sdělení, že rozhodnutí dosud nebylo vyhotoveno v písemné podobě. Požadované informace žádám zaslat v elektronické podobě do mé datové schránky (fyzické osoby) ID DS: XY.“

Povinný subjekt Vám sděluje, že v uvedené věci se s největší pravděpodobností jednalo o rozhodnutí č. j. 20 Cdo 2841/2018-92 ze dne 27. 11. 2018. Požadované rozhodnutí Vám povinný subjekt v anonymizované podobě zasílá v příloze tohoto sdělení.

Pro úplnost povinný subjekt sděluje, že veškerá vydaná rozhodnutí o dovolání zveřejňuje na svých webových stránkách www.nsoud.cz. Jedná se o zveřejňování anonymizovaných kopií rozhodnutí, obvykle ve lhůtě 60 dnů od data vypravení spisu s rozhodnutím z Nejvyššího soudu k soudu první instance, jež následně seznamuje s výsledkem dovolacího řízení jednotlivé účastníky. V případě, kdy má Nejvyšší soud z prvoinstančního soudu potvrzeno doručení rozhodnutí v dané věci všem účastníkům řízení, zveřejní rozhodnutí v anonymizované podobě na svých webových stránkách obvykle dříve.


Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.S pozdravem

Mgr. Simona Češková,
poradkyně pro otázky zákona č. 106/1999 Sb.,
pověřená poskytováním informací podle Informačního zákona

Příloha (elektronická):
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2018, č. j. 20 Cdo 2841/2018-92

Rozhodnuti - 20 Cdo 2841_2018