Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 2/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážený pane R.,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 5. 1. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 2/2019, kterou jste formuloval následovně:

Vážení,
v internetové diskusi vedené na základě facebookového příspěvku D. B. (odkaz zde: https://www.facebook.com/.....)
se vyjádřil bývalý asistent předchozí předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Ivy Brožové, J. P. k otázce jmenování soudců na Nejvyšší soud.
Uvedl toto:
„Ten systém přece obvykle penalizuje přemýšlivost, intelektuální poctivost a odvahu a vyzdvihuje stádní konformitu. Kolik lidí v ČR si upřímně myslí, že je H. T. lepší právník než F. M.? (Ten nepoměr je tak do očí bijící.) Jenže, jak je kdo dobrej právník a jak moc maká, je celkem jedno, zato jakej je kdo kámoš důležitý (tolik k meritokratickému výběru a zájmu o to, aby NS byl co nejlepší).“

(příspěvek je uveden v rámci vlákna komentářů – diskusi vedenou na základě původního příspěvku d. B., které se původně týkala kritiky jednoho rozhodnutí NS)

S ohledem na předchozí působení J. P. na Nejvyšším soudu jako asistenta předsedkyně soudu by se dalo usuzovat, že má jisté povědomí o obsazování Nejvyššího soudu. Chtěl bych se zeptat, zda je jeho tvrzení naznačující určující roli klientelismu při obsazování Nejvyššího soudu zakládají na pravdě a jaká kritéria jsou při výběru určující.
Za vyjádření předem děkuji.“

V odpovědi na Vaši žádost povinný subjekt uvádí, že předseda Nejvyššího soudu přijal po projednání s místopředsedou Nejvyššího soudu, předsedy kolegií a se soudci Nejvyššího soudu na shromáždění soudců dne 24. 5. 2017 Pravidla pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu (dále jen „Pravidla“), kterými se nyní Nejvyšší soud také bezvýhradně řídí. Odkaz na tato Pravidla zveřejněná na webových stránkách Nejvyššího soudu se nachází zde:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/0/0CB3B62F46294421C125814000479216/$file/Pravidla5.verze.posl.pdf

Tato transparentně nastavená pravidla zcela vylučují spekulativní tvrzení, které je citováno ve Vaší žádosti. Připustíme-li, že autorem těchto tvrzení je skutečně pan J. P., bývalý asistent předsedkyně Nejvyššího soudu, což vzhledem k častému výskytu falešných profilů uživatelů sociální sítě facebook nemusí být zcela potvrzeno, pak je třeba pro úplnost dále také uvést, že osoba J. P. pracovala u Nejvyššího soudu nejdříve od 1. 4. 2007 do 31. 7. 2008 na plný úvazek a následně od 1. 6. 2011 do 31. 7. 2013 už jen na úvazek zkrácený, jako asistent JUDr. Ivy Brožové.

Z titulu své pracovní pozice neměla tato osoba možnost zasahovat do procesu výběru nových soudců Nejvyššího soudu, nebyl ani důvod, aby byla do okolností výběru soudců Nejvyššího soudu jakkoli zasvěcena. Je zcela vyloučeno, aby se tato osoba, která již více než 5 let u Nejvyššího soudu nepracuje, mohla erudovaně vyjadřovat k výběru soudců, kteří byli nově k Nejvyššímu soudu přeloženi k 1. 1. 2019 právě na základě výše zmiňovaných Pravidel.


Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona