Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 30/2017

R O Z H O D N U T Í
Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti MATAS & PARTNER, advokátní kancelář, s.r.o., (dále jen „žadatelky“), ze dne 14. 3. 2017, sp. zn. Zin 30/2017,

takto:


Podle § 15 odst. 1 v souladu s § 2 odst. 4 ve spojení s § 3 odst. 3 Informačního zákona se žádost žadatelky ze dne 14. 3. 2017 částečně o d m í t á v části, kde je požadováno anonymizované rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 30 Cdo 435/2010.
O d ů v o d n ě n í :

Podle § 15 odst. 1 Informačního zákona „pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.“ Důvodem pro odmítnutí žádosti může být neexistující informace, tj. informace, kterou povinný subjekt nedisponuje. V takovém případě se jedná o požadavek na vytvoření nové informace ve smyslu § 2 odst. 4 Informačního zákona, který uvádí: „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“. Podle § 3 odst. 3 Informačního zákona pak „Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.“

Žadatelka se prostřednictvím žádosti sp. zn. Zin 30/2017 ze dne 14. 3. 2017 u povinného subjektu konkrétně domáhá: „ …poskytnutí anonymizované verze rozhodnutí ve věcech vedených pod spisovými značkami 30 Cdo 435/2010 a 28 Cdo 145/2002.“

Povinný subjekt k tomu uvádí, že ve věci sp. zn. 30 Cdo 435/2010 nevydal Nejvyšší soud v minulosti žádné rozhodnutí. Dne 13. 4. 2010 byl pouze v předmětné věci vyhotoven předsedou senátu JUDr. Miroslavem Gallusem přípis, kterým se informuje Okresní soud v Táboře o tom, že mu Nejvyšší soud vrací původní spis sp. zn. 6 C 78/2006 bez rozhodnutí. Ani v budoucnu poté o věci sp. zn. 6 C 78/2006 Okresního soudu v Táboře Nejvyšší soud nerozhodoval, a to ani pod jinou spisovou značkou Nejvyššího soudu. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že se žadatelka, jejíž žádost v jedné ze svých částí směřuje k poskytnutí anonymizované kopie rozhodnutí ve věci sp. zn. 30 Cdo 435/2010, domáhá poskytnutí neexistující informace a povinný subjekt proto musí takovou žádost částečně (v dané konkrétní části) odmítnout.

Poučení:
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí (částečném odmítnutí) žádosti o poskytnutí informace lze podle § 16 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Povinný subjekt částečně vyhověl žádosti sp. zn. Zin 30/2017 ze dne 14. 3. 2017, a to v části, kde je požadováno anonymizované rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 28 Cdo 145/2002. Žadatelku však upozorňuje na to, že předmětnou věc ve skutečnosti rozhodoval senát č. 25 Nejvyššího soudu, tedy správné označení spisové značky je 25 Cdo 145/2002. Požadované rozhodnutí je zasíláno v příloze.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti žadatelka nesouhlasí, může podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákonaPříloha: 25Cdo145 2002.docx