Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 35/2017

R O Z H O D N U T Í
Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti T. S., (dále jen „žadatel“), ze dne 1. 4. 2017, sp. zn. Zin 35/2017
takto:

I. Odvolání žadatele ze dne 19. 4. 2017 se podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zcela vyhovuje a povinný subjekt r u š í své předchozí rozhodnutí sp. zn. Zin 35/2017-4 o odmítnutí žádosti ze dne 13. 4. 2017.

II. Informace požadovaná žadatelem v žádosti sp. zn. Zin 35/2017 se v rámci autoremedury podle
§ 87 správního řádu p o s k y t u j e .

III. Podle § 15 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 8a Informačního zákona a § 5 odst. 2
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se žádost žadatele částečně o d m í t á tak, že v kopii požadovaného rozhodnutí sp. zn. 3 Tz 49/2016 ze dne 18. 1. 2017 nebudou poskytnuty osobní údaje účastníků předmětného řízení, tedy jméno, příjmení, adresa, datum narození.

Odůvodnění:
Nejvyšší soud obdržel dne 1. 4. 2017 žádost podle Informačního zákona, prostřednictvím které se žadatel domáhá poskytnutí informace, spočívající v zaslání rozhodnutí trestního senátu Nejvyššího soudu ve věci vedené pod sp. zn. 3 Tz 49/2016. Jde o rozhodnutí, které do data, k němuž musela být v rámci lhůty dané § 14 odst. 5 písm. d) Informačního zákona žádost vyřízena, nenabylo právní moci, neboť nebylo řádně doručeno všem účastníkům řízení. Povinný subjekt proto dospěl k jednoznačnému závěru, že žadatelem požadovaná informace se vztahuje k probíhajícímu trestnímu řízení, a to ve smyslu § 12 odst. 10 trestního řádu, a vztahuje se tak na ni výjimka z povinnosti poskytovat informace stanovená v § 11 odst. 4 písm. a) Informačního zákona. Na základě této úvahy pak vydal orgán prvního stupně povinného subjektu dne 13. 4. 2017 rozhodnutí o odmítnutí žádosti sp. zn. Zin 35/2017 ze dne 1. 4. 2017 podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 11 odst. 4 písm. a) Informačního zákona.

K výrokům I. a II.
Dne 19. 4. 2017 bylo na podatelnu Nejvyššího soudu doručeno podání žadatele nadepsané jako stížnost. A to i přesto, že byl žadatel v rámci rozhodnutí ze dne 13. 4. 2017 orgánem prvního stupně povinného subjektu řádně poučen o opravném prostředku, kterým je v tomto případě odvolání. Orgán prvního stupně povinného subjektu, i když je podání žadatele ze dne 19. 4. 2017 zatíženo uvedenou formální vadou, nebude lpět na přílišném formalismu a vyhodnotil toto podání podle obsahu jako odvolání, kterým žadatel brojí proti odmítnutí žádosti sp. zn. Zin 35/2017-4 ze dne 13. 4. 2017.

Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni pominuly důvody pro neposkytnutí informace, orgán prvního stupně povinného subjektu přehodnotil svůj původní postup a rozhodl nejprve o zrušení napadeného rozhodnutí sp. zn. Zin 35/2017-4 a nově rovněž o poskytnutí požadované informace žadateli. Odvolání tak řeší v rámci tzv. autoremedury, což umožňuje § 87 správního řádu, kde je uvedeno: „Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, je může zrušit nebo změnit, pokud tím plně vyhoví odvolání a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých se to týká, vyslovili souhlas. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání.

K výroku III.
Podle ustanovení § 8a Informačního zákona „poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu“.

Podle ustanovení § 15 odst. 1 Informačního zákona „pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti“.

Podle § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, „osobním údajem je jakákoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu“. Podle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. je zpracováním osobních údajů mj. též jejich šíření, předávání nebo zveřejňování. Podle § 5 odst. 2 téhož zákona může správce údajů zpracovat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů a bez tohoto souhlasu jen za podmínek stanovených v citovaném ustanovení.

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud nemá od subjektů těchto údajů souhlas s předáním jiné osobě, a ani nesplňuje další podmínky § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., předmětnou žádost o poskytnutí informace v souladu s § 8a Informačního zákona částečně odmítl.

Orgán prvního stupně povinného subjektu tak poskytuje žadateli požadovanou informaci bez údajů, které podléhají anonymizaci z důvodu ochrany osobních údajů. Ostatně, takový postup připouští i odborná komentářová literatura, ve které je uvedeno: „Vyhověním stížnosti v této tzv. autoremeduře tedy bude třeba rozumět to, že povinný subjekt ke každému bodu žádosti (ke každé požadované informaci) učiní v rozsahu podané stížnosti adekvátní procesní úkon (poskytne informaci, rozhodne o odmítnutí apod.). Proto bude možné stížnosti zcela vyhovět i kombinací uvedených způsobů vyřízení, tedy např. částečným poskytnutím informací a částečným rozhodnutím o odmítnutí žádosti (to bude ostatně nutné, např. je-li požadována kopie listiny, v níž je třeba anonymizovat osobní údaje) nebo odstraněním nečinnosti tím, že bude žádost v celém rozsahu rozhodnutím odmítnuta.“ (srov. Furek, A., Rothanzl, L., Jirovec, T.: Zákon o svobodném přístupu k informacím, Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, str. 933).

Vzhledem k tomu, že orgán prvního stupně povinného subjektu tímto svým dnešním rozhodnutím podle § 87 správního řádu vyhověl odvolání žadatele ze dne 19. 4. 2017 a poskytl mu požadovanou informaci, zároveň pominul důvod k předložení odvolání nadřízenému orgánu povinného subjektu podle § 16 odst. 2 Informačního zákona.

Poučení:
Proti rozhodnutí orgánu prvního stupně povinného subjektu, popřípadě proti každému ze tří jednotlivých výroků rozhodnutí, lze v souladu § 16 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


Poskytnutí informace podle § 87 správního řádu a § 8a Informačního zákona ve spojení s § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů:

Povinný subjekt poskytuje informaci k žádosti sp. zn. Zin 35/2017 ze dne 1. 4. 2017 a zasílá žadateli v příloze tištěnou anonymizovanou verzi rozhodnutí sp. zn. 3 Tz 49/2016 ze dne 18. 1. 2017.

Poučení:
Pokud žadatel nesouhlasí s rozsahem anebo formou poskytnuté informace, může podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (tištěná): Rozhodnutí sp. zn. 3 Tz 49/2016


Rozhodnuti - 3 Tz 49_2016