Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 35/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážená paní,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 1. 3. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 35/2019, prostřednictvím které žádáte „poskytnutí informací ohledně senátu č. 27 složeného z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka. Jedná se konkrétně o sdělení, kolik řízení v roce 2018 tento senát pravomocně ukončil a jaká byla průměrná délka jím vedených řízení od podání návrhu do rozhodnutí věci. “

Povinný subjekt Vám v příloze zasílá tabulku obsahující údaje o dovoláních, která v roce 2018 vyřídil senát č. 27, spolu s uvedením soudce zpravodaje, kdy tento soudce vystupuje zároveň ve všech případech i jako předseda senátu. Všichni tři soudci působící v senátu č. 27 mohou rovněž působit jako předsedové senátu a přidělení řízení konkrétnímu předsedovi v rámci tohoto senátu probíhá tzv. kolečkem. Nicméně pokud se Vám jedná pouze o věci řešené senátem s předsedou JUDr. Filipem Cilečkem, stačí z této tabulky přečíst pouze řízení, kde je JUDr. Filip Cileček uveden jako soudce zpravodaj, jak plyne z výše uvedeného. Rovněž si Vás dovoluji upozornit, že Nejvyšší soud obvykle nevyznačuje na svých rozhodnutích doložku právní moci, neboť jeho rozhodnutí běžně doručuje soud 1. instance, který následně, až na základě potvrzení o doručení rozhodnutí, doložku vyznačí. Věci uvedené v této tabulce jsou tedy vyřízené v roce 2018, nikoliv „pravomocně ukončené“, jak uvádíte ve své žádosti. Povinný subjekt Vám dále sděluje, že průměrná délka řízení v senátu č. 27 v roce 2018 činila v agendě civilních dovolání 193,9 dnů, v agendě incidenčních sporů vyvolaných insolvenčním řízením 363,3 dnů.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona

Příloha: Vyřízená dovolání v roce 2018 senátem č. 27