Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 36/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážení,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 1. 3. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 36/2019, prostřednictvím které žádáte sdělení „zda Váš soud eviduje soudní řízení ve věcech, v nichž jako právní zástupce některého z účastníků či jiných stran soudního řízení vystupoval Mgr. LUBOMÍR KRKOŠKA, advokát, ev. č. ČAK 16517, ať již jako Mgr. Lubomír Krkoška, IČ: 04439643, nebo jako Mgr. Lubomír Krkoška, advokát advokátní kanceláře AK EVO Legal s.r.o. se sídlem Bucharova 1314/8, Praha 5, IČ: 05259444, ID DS: rbty7zf.“

Povinný subjekt Vám v odpovědi sděluje, že ve své databázi dohledal pouze jedinou věc, kde figurovala Vámi uvedená osoba, a to pod sp. zn. 0 Ncn 318/2017, kdy se jednalo pouze o obecný dotaz pana Mgr. Krkošky nevztahující se k žádné konkrétní projednávané věci. Jiné řízení, kde by figuroval buďto Mgr. Lubomír Krkoška, IČ: 04439643, nebo Mgr. Lubomír Krkoška jako advokát advokátní kanceláře AK EVO Legal s.r.o., nalezeno nebylo.

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona