Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 38/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážená paní Ch.,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 4. 3. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 38/2019, prostřednictvím které žádáte poskytnout následující informace:

1. Chtěla bych se zeptat ohledně cesty předsedy Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., JUDr. Milady Šámalové a ředitele kanceláře Mgr. Aleše Pavla ve dnech 30. 1. – 3. 2. 2019 do Thajska. Jaké byly celkové náklady české strany na tuto cestu? Šlo by prosím rozepsat jednotlivé údaje (kolik stály letenky, ubytování, atd.), a to za každého účastníka zvlášť? Dále pak prosím o poskytnutí přesného časového harmonogramu jednotlivých účastníků.
2. Kdy přesně letěli účastníci tam a zpět (datum odletu a datum příletu)?
3. Podle jakých kritérií se účastníci na tuto cestu vybírali?
4. Dále bych se chtěla zeptat, ohledně cesty předsedy Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., JUDr. Milady Šámalové a ředitele kanceláře Mgr. Aleše Pavla ve dnech 17. – 25. ledna 2017 do Mexika. Jaké byly celkové náklady české strany na tuto cestu? Šlo by prosím rozepsat jednotlivé údaje (kolik stály letenky, ubytování, atd.), a to za každého účastníka zvlášť? Dále pak prosím o poskytnutí přesného časového harmonogramu jednotlivých účastníků.
5. Podle jakých kritérií se účastníci na tuto cestu vybírali?
6. Kdy přesně letěli účastníci tam a zpět (datum odletu a datum příletu)?
7. Dále prosím o poskytnutí soupisu všech zahraničních cest, na které jeli soudci Nejvyššího soudu od roku 2015, Vždy konkrétní destinaci, jméno soudce a datum zahraniční cesty.“

Tímto Vám povinný subjekt poskytuje následující informace:

K bodu 1 Vaší žádosti Vám povinný subjekt v příloze poskytuje tabulku s rozpisem jednotlivých výdajů týkajících se zahraniční cesty předsedy Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., předsedkyně senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Milady Šámalové a ředitele kanceláře předsedy Nejvyššího soudu Mgr. Aleše Pavla do Thajska. Na vysvětlenou k tabulce povinný subjekt uvádí, že zatímco předseda soudu a ředitel jeho kanceláře mají dle zákoníku práce nárok na kapesné a diety (v tomto případě poměrně krácené viz vysvětlení níže), soudkyně JUDr. Milada Šámalová nárok na kapesné a diety ze zákona, resp. zákoníku práce, nemá.

Je třeba v té souvislosti poznamenat, že mnohé výdaje, jak už je při obdobných akcích zvykem, hradí pořádající strana, což je u služební cesty do Thajska patrné. Hostitelé zde platili ubytování i náklady na pracovní obědy, popř. pracovní večeře. Je tradicí v této zemi, že mnohé důležité pracovní schůzky se odehrávají právě u oběda nebo večeře.

Povinný subjekt Vám rovněž v příloze poskytuje k bodu 1 Vaší žádosti společný harmonogram účastníků služební cesty do Thajska, ve kterém je označeno, která část tohoto programu se jednotlivých účastníků týká, pokud tento program nebyl společný. Tento harmonogram vznikal jako rámcový dokument už při plánování návštěvy, na místě samotném se přirozeně mění dle aktuální situace. Nicméně verze, kterou Vám povinný subjekt poskytuje, skutečně odpovídá hlavním bodům programu, které česká delegace při návštěvě Thajského království absolvovala. Zde je nutno upozornit na skutečnost, že v případě prof. Pavla Šámala a paní JUDr. Milady Šámalové, kteří odlétali z letiště v Praze dne 27. 1. 2019, si oba po svém příletu do Bankoku, po přivítání místopředsedou Nejvyššího soudu Thajského království Slaikate Wattanapanem a českým velvyslancem v Thajském království Markem Libřickým, odpoledne dne 28. 1. 2019 přerušili pracovní cestu, a to až do odpoledních hodin 30. 1. 2019, kdy byla na programu pracovní jednání navazující na úvodní přivítání. V době přerušení pracovní cesty čerpali oba řádnou dovolenou a veškeré náklady spojené s pobytem si proto v tomto čase hradili prof. Pavel Šámal a JUDr. Milada Šámalová sami z vlastních zdrojů. Prof. Pavel Šámal za toto období nečerpal diety ani kapesné (viz informace o jejich poměrném krácení výše). Proč přilétá prof. Pavel Šámal na služební cesty do vzdálenějších destinací s jistým předstihem, bude podrobněji vysvětleno ještě v následujícím textu. Obdobně došlo k přerušení pracovní cesty (čerpání dovolené) taktéž v případě Mgr. Aleše Pavla, a to ve dnech od 3. 2. (od večerních hodin) až do 7. 2. 2019 (večerních hodin), kdy odlétal zpět. Rovněž Mgr. Aleš Pavel si v těchto dnech hradil veškeré náklady spojené s pobytem sám a poměrně mu bylo kráceno kapesné i diety.

V reakci na formulaci a povahu Vaší žádosti je třeba zmínit, že téměř všech bodů pracovního i doprovodného programu se účastnila dcera, a některých částí také manželka, předsedy Nejvyššího soudu Thajského království Cheepa Jullamona, což není nikde v poskytovaném harmonogramu výslovně uvedeno.

K bodu 2 Vaší žádosti Vám povinný subjekt sděluje, že ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu Mgr. Aleš Pavel odlétal na služební cestu do Thajska dne 29. 1. 2019 a zpět se vracel 7. 2. 2019. Do České republiky tedy přiletěl dne 8. 2. 2019. Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., a JUDr. Milada Šámalová do Thajska odlétali 27. 1. 2019 a zpět odlétali 3. 2. 2019 ve večerních hodinách místního času, zpět do České republiky se tedy vrátili dne 4. 2. 2019.

K bodu 3 Vaší žádosti Vám povinný subjekt sděluje, že dle oficiální pozvánky od předsedy Nejvyššího soudu Thajska Cheepa Jullamona byli na návštěvu jmenovitě thajskou stranou pozváni prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., JUDr. Milada Šámalová a Mgr. Aleš Pavel. Žádná kritéria na výběr účastníků této cesty tedy aplikována nebyla (a z hlediska diplomatického protokolu ani býti nemohla).

K bodu 4 žádosti Vám povinný subjekt v příloze zasílá tabulku s rozpisem výdajů týkajících se zahraniční cesty předsedy Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. předsedkyně senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Milady Šámalové a ředitele kanceláře předsedy Nejvyššího soudu Mgr. Aleše Pavla do Mexika. V té souvislosti je třeba konstatovat, že v případě předsedy Nejvyššího soudu prof. Pavla Šámala a ředitele jeho kanceláře Mgr. Aleše Pavla se u vyúčtování cesty do Mexika fakticky jedná o výdaje společné také s bezprostředně navazující služební cestou do Štrasburku (kde se oba účastnili slavnostního zahájení nového soudního roku). Účetně totiž nebylo možné obě cesty oddělit, protože do Štrasburku putovali oba (předseda Nejvyššího soudu i ředitel jeho kanceláře) rovnou z Mexika. Dále Vám v příloze poskytujeme společný harmonogram prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., a Mgr. Aleše Pavla; zvlášť pak harmonogram JUDr. Milady Šámalové, který se lehce lišil, a to právě kvůli její neúčasti v navazující cestě do Štrasburku. I v tomto případě prof. Pavel Šámal a JUDr. Milada Šámalová bezprostředně po svém příletu do Mexico City dne 13. 1. 2018 přerušili svoji pracovní cestu až do úvodního dne jednání 17. 1. 2019, přičemž veškeré náklady spojené v tyto dny s pobytem v Mexiku si hradili sami, popř. zpětně refundovali na účet Nejvyššího soudu část nákladů (viz tabulka). Profesoru Pavlu Šámalovi byly v uvedeném období poměrně kráceny také diety a kapesné. Předsedkyně senátu trestního kolegia JUDr. Milada Šámalová, i když nemá ze zákona nárok na diety a kapesné, přesto u ní v „kolonce“ kapesné figurují jisté částky. Ty jsou prokázanými výdaji na stravu v době, kdy byla na služební cestě (neměla ji přerušenou), což je nárok, který ze zákona čerpají „řadoví soudci“ právě namísto diet a kapesného.

K bodu 5 žádosti Vám povinný subjekt sděluje, že dle oficiální pozvánky od předsedy Nejvyššího soudu Mexico City Mgr. Edgara Elíase Azara byli na návštěvu jmenovitě pozváni prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., JUDr. Milada Šámalová, a dále „doprovodná delegace“. Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., si za doprovod zvolil právě ředitele kanceláře předsedy Nejvyššího soudu Mgr. Aleše Pavla, a to s ohledem na profesní zařazení a kvality Mgr. Aleše Pavla, především s přihlédnutím k jeho odborným a jazykovým znalostem. Mgr. Aleš Pavel standardně předsedu Nejvyššího soudu doprovází na tuzemských i zahraničních cestách. Jedná se o odborníka na mezinárodní právo, bývalého vedoucího zahraničního oddělení Nejvyššího soudu (dnes oddělení analytiky a srovnávacího práva). Z titulu své funkce je Mgr. Aleš Pavel zároveň nejbližším spolupracovníkem předsedy Nejvyššího soudu.

K bodu 6 žádosti Vám povinný subjekt sděluje, že Mgr. Aleš Pavel odlétal do Mexika dne 16. 1. 2017 a zpět se vracel 25. 1. 2017 do Frankfurtu nad Mohanem (přílet 26. 1.), viz harmonogram, odkud dále pokračoval do Štrasburku. Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., a JUDr. Milada Šámalová odlétali do Mexika dne 13. 1. 2017, zpět potom odlétali 25. 1. 2017, přičemž prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., následně taktéž absolvoval jednání ve Štrasburku, viz harmonogram, spolu s Mgr. Alešem Pavlem. Finální návrat zpět do České republiky byl tedy v jejich případě dne 28. 1. 2017. Předsedkyně senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Milada Šámalová se těchto následných jednání neúčastnila, a tak se do České republiky vrátila již 26. 1. 2017.

K bodu 7 žádosti Vám povinný subjekt v příloze poskytuje tabulky obsahující soupis zahraničních cest soudců Nejvyššího soudu v letech 2015 – 2018 a na počátku roku 2019, s uvedením Vámi požadovaných údajů. Nad rámec požadovaného Vám povinný subjekt sděluje, že v roce 2015 absolvovali zahraniční cestu rovněž tři asistenti soudců, v roce 2016 sedm asistentů soudců, v roce 2017 sedm asistentů soudců a v roce 2018 pět asistentů soudců. Zahraniční cesty tedy neabsolvují zdaleka jen soudci Nejvyššího soudu.

V zásadě se výběr soudců a asistentů pro zahraniční služební cestu prakticky realizuje u Nejvyššího soudu tak, že zájemci o zahraniční pracovní cestu žádají o souhlas předsedu Nejvyššího soudu. Ten dopředu posuzuje předpokládané náklady takové cesty, a zda plánovaný program v místě jednání odpovídá svým zaměřením odborné specializaci daného žadatele. U soudců taktéž posuzuje aktuální počet jimi právě rozhodovaných věcí, neboť logicky předpokládá, že taková cesta způsobí další prodlevu v rychlosti vyřizování jejich nápadu. V minulosti už na základě těchto kritérií cestu také nepovolil.

Vzhledem k povaze Vámi zaslaných požadavků, resp. okruhům Vašich otázek, si dovoluje povinný subjekt pro úplnost připomenout také některé další podstatné skutečnosti, které Vám nemusí být dostatečně známy:

Předseda Nejvyššího soudu patří v souladu s protokolárním pořadím ústavních činitelů České republiky k nejvyšším ústavním činitelům naší země. Předsedové nejvyšších soudů jsou dle diplomatického protokolu hierarchicky řazeni hned za premiéra vlády ČR, čemuž odpovídá také servis, kterého se jim při jejich služebních cestách dostává. Předseda Nejvyššího soudu ze zákona taktéž disponuje diplomatickým pasem.

Česká justice má nejen v Evropě, ale po celém světě, velmi dobré jméno. Na naše nejvyšší soudy se proto často s žádostí o spolupráci obracejí různé mezinárodní organizace působící v justici anebo zahraniční soudní instance. Z toho důvodu jsou představitelé našich nejvyšších soudů často zváni na zahraniční cesty, recipročně je ze strany předsedů nejvyšších soudů ze zahraničí velký zájem o návštěvu Nejvyššího soudu České republiky. Díky uznávanému renomé českého soudnictví v zahraničí se taktéž daří obsazovat v tuzemsku pořádané mezinárodní konference uznávanými odborníky z celého světa. To je i příklad konferencí pořádaných Nejvyšším soudem v letech 2017 (brněnská mezinárodní konference s názvem Závaznost soudních rozhodnutí) a v roce 2018 (společná mezinárodní konference Nejvyššího soudu České republiky a Nejvyššího soudu Slovenské republiky na téma Nejvyšší soudy v měnící se době). Jestliže se na nejvyšší úrovni pravidelně setkávají hlavy států, nejvyšší představitelé parlamentu nebo ministři, pak je přirozené, že v zájmu mezinárodní spolupráce se vzájemně navštěvují také předsedové nejvyšších soudů. A tato potřeba roste s postupující globalizací. Proto, jak je z dalšího textu a doprovodných příloh zřejmé, byli pozváni zástupci Nejvyššího soudu do Mexika, proto v úvodu letošního roku, poté co thajská delegace (vedení tamního Nejvyššího soudu) v uplynulých letech hned dvakrát navštívila Brno, recipročně pozvala předsedu Nejvyššího soudu do své země.

U takto vysokých ústavních činitelů je přitom zcela běžné, že hostitelé zvou na oficiální návštěvy tyto zástupce České republiky spolu s jejich manželkami. Stejně tak se společných akcí taktéž účastní i se svými manželkami (nebo dalšími rodinnými příslušníky) také samotní hostitelé (byť výjimečně tomu tak nemusí být vzhledem ke specifikům dané země). Odborné akce jsou zpravidla vyvažovány doprovodnými programy. V případě JUDr. Milady Šámalové, manželky předsedy Nejvyššího soudu, jde o uznávanou odbornici na trestní právo, předsedkyni senátu trestního kolegia, která je soudkyní Nejvyššího soudu od roku 2003. Při zahraničních cestách se tedy vždy aktivně účastní odborného programu, přičemž jak v Mexiku, tak i Thajsku, byla konkrétně na programu též problematika trestních řízení vedených proti nezletilým a mladistvým, což je přímo odborná specializace paní doktorky. V případě Mgr. Aleše Pavla jde o jednočlenný doprovod, který obvykle plní při těchto zahraničních cestách předsedy Nejvyššího soudu organizační povinnosti, stará se také o protokolární věci.

Povinný subjekt si Vás v této souvislosti dovoluje upozornit na zahraniční cesty jiných vysokých ústavních činitelů České republiky a počty členů takových delegací. V poslední době se přímo nabízí srovnání se zahraniční cestu premiéra České republiky vládním leteckým speciálem do USA. V té souvislosti je dobré si připomenout, že zahraniční cesty představitelů Nejvyššího soudu jsou realizovány běžnými leteckými linkami, a to výhradně v ekonomické třídě. Předseda Nejvyššího soudu občas cestuje i v letadlech tzv. nízkonákladových leteckých společností. Pokud předseda Nejvyššího soudu nebo předsedkyně senátu trestního kolegia JUDr. Milada Šámalová, vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu, použili při cestě do Thajska vyšší třídu, tzv. bussines class, pak rozdíl v ceně letenky zpětně po svém návratu na vlastní náklady refundovali a odpovídající částku poukázali na účet Nejvyššího soudu (viz tabulka).

Přílet do cílové destinace je třeba plánovat v náležitém předstihu vzhledem k možným nepředvídaným okolnostem, které mohou při tak dalekých cestách nastat, a dále také s přihlédnutím k velkému časovému posunu a mnohahodinovému cestování, což následně vyžaduje určitý čas na adaptaci v daném místě. Předseda Nejvyššího soudu si proto (a v případě zmíněných cest do Mexika a do Thajska spolu s ním také paní JUDr. Milada Šámalová) v úvodu každé návštěvy takto vzdálené a dříve nenavštívené destinace vždy plánuje setkání s tamním českým velvyslancem, popř. konzulem. Nechává se přitom pravidelně informovat o tom, jak by měl on a jeho doprovod v dané zemi vystupovat, čeho se při jednáních vyvarovat, jakým způsobem a v jakém rozsahu navrhovat případnou spolupráci. V případě návštěvy Mexika bylo celé delegaci vzhledem ke zhoršené bezpečnostní situaci v zemi například doporučeno ubytování v konkrétním hotelu, aby se tak maximálně eliminovalo riziko jakéhokoli incidentu. Předseda Nejvyššího soudu při těchto schůzkách dále rovněž získává aktuální údaje o české komunitě, působící v dané zemi a problémech této komunity, které by mohl při následných jednáních nastolit. Stalo se tak v případě obou zahraničních cest, na které se jako žadatelka dotazujete. Z výše uvedených důvodů přistoupili předseda Nejvyššího soudu prof. Pavel Šámal a JUDr. Milada Šámalová v obou popisovaných případech po příletu do cílové destinace k přerušení pracovní cesty a čerpali osobní volno. Lze tedy říci, že setkání se zástupci českého velvyslanectví, popř. konzulátu, se uskutečňují nejen v rámci oficiální služební cesty, ale taktéž v době osobního volna předsedy Nejvyššího soudu (v daných případech i JUDr. Milady Šámalové).

Zcela na závěr povinný subjekt vysvětluje, že ucelený obraz o předmětných návštěvách předsedy Nejvyššího soudu a jeho delegace v Mexiku a Thajsku podávají taktéž zprávy ze služební cesty, které po jejich ukončení vznikly. Proto si je dovoluje Nejvyšší soud rovněž zaslat v přílohách, abyste získala ucelený obraz o prospěšnosti takových a jim podobných cest. Ke zprávě ze služební cesty v Mexiku ještě doplňujeme následující informaci:

Pozvání předsedy Nejvyššího soudu Mexika bylo dlouho dopředu pečlivě připravováno. Pozvánce Edgara Elíase Azara předcházelo jednání velvyslance České republiky v Mexiku Lubomíra Hladíka na půdě mexického Nejvyššího soudu, kdy jedním ze stěžejních témat setkání byl případ nálezu těla zavražděné a sexuálně zneužité holčičky ve věku přibližně dvou let, přičemž se nenašel žádný její příbuzný a prozatím ji nikdo nepohřešoval. Ačkoli vyšetřování vražd pochopitelně přísluší tamní kriminální policii, předseda Nejvyššího soudu Mexika E. E. Azar se vzhledem k okolnostem sám osobně angažoval v procesu objasňování a řešení daného případu. Protože již došlo k porovnání genetické informace z těl v předmětné době zemřelých žen – domnělých matek ve fertilním věku na území celého Mexika – s genetickou výbavou dítěte, aniž by byl učiněn jakýkoli závěr, požádal předseda Azar zástupce všech zastupitelských úřadů o pomoc při pátrání mimo území své země, včetně České republiky. Tato žádost o spolupráci proto přišla i k rukám českého velvyslance, zastupitelský úřad v Mexiku byl požádán, aby žádost dále postoupil Interpolu ČR. V osobě předsedy Nejvyššího soudu ČR navíc získal předseda E. E. Azar taktéž podporu. Mexická strana se v této souvislosti mimo jiné zajímala o síť českých baby boxů, neboť v mexických podmínkách by možnost anonymního odložení dětí byla cestou k uchování životů mnoha nechtěných novorozenců. Proto česká delegace vedená předsedou Nejvyššího soudu na místě seznamovala zástupce mexické justice také s problematikou babyboxů a především předávala tamním úřadům informace o naší pozitivní zkušenosti se zařízeními tohoto typu.


Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje dle § 20 odst. 5 informačního zákona „kdo stojí v čele povinného subjektu“.S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček,
vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona

Přílohy (elektronické):

Mexiko+Thajsko výdaje.xlsx
Harmonogram Thajsko.xslx
Harmonogramy Mexiko.xslx
Zpráva ze služební cesty Mexico+Štarsburk.doc
Zpráva ze služební cesty Thajsko
Soupis zahr. cesty soudci 2015-2019.xlsx

Mexiko+Thajskovýdaje
HarmonogramThajsko
HarmonogramyMexiko
ZprávazeslužebnícestyMexikoaŠtrasburk
ZprávazeslužebnícestyThajsko
Soupiszahr.cestysoudci2015-2019