Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 39/2019

Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážená paní B.,
Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 4. 3. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 39/2019, ve které požadujete poskytnutí usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2019, sp. zn. 29 Cdo 239/2017.

Pod Vámi uvedenou spisovou značkou není žádné řízení vedeno, nicméně vzhledem k medializaci kauzy a rovněž ke shodě ve dni vydání rozhodnutí, povinný subjekt vyhodnotil, že ve Vaší žádosti došlo k překlepu, a ve skutečnosti požadujete rozhodnutí sp. zn. 29 Cdo 293/2017.

Podle § 6 odst. 1 informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

Toto požadované rozhodnutí již je volně dostupné v databázi anonymizovaných Rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, které se nachází na webových stránkách www.nsoud.cz. Rozhodnutí se zobrazí po zadání příslušné spisové značky do webového formuláře.

Konkrétně Vámi požadované rozhodnutí naleznete přímo pod tímto odkazem:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/2503A1CF9580A70AC12583B50035F7FF?openDocument&Highlight=0,

Pro úplnost povinný subjekt sděluje, že veškerá vydaná rozhodnutí o dovolání zveřejňuje na svých webových stránkách www.nsoud.cz. Jedná se o zveřejňování anonymizovaných kopií rozhodnutí, obvykle ve lhůtě 60 dnů od data vypravení spisu s rozhodnutím z Nejvyššího soudu k soudu první instance, jež následně seznamuje s výsledkem dovolacího řízení jednotlivé účastníky. V případě, kdy má Nejvyšší soud z prvoinstančního soudu potvrzeno doručení rozhodnutí v dané věci všem účastníkům řízení, zveřejní rozhodnutí v anonymizované podobě na svých webových stránkách obvykle dříve.


Poučení: Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.
Pro přesné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt žádá, abyste obratem potvrdila přijetí tohoto sdělení do e:mailové schránky, odkud Vám povinný subjekt odkaz na zveřejněnou informaci zasílá.

S pozdravem

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona