Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 45/2018

Odkaz na zveřejněnou informaci podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 21. 3. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 45/2018, ve které požadujete „zaslání anonymizované verze usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.1.2018, č.j. 20 Cdo 4022/2017-124…“.

Podle § 6 odst. 1 Informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

K Vaší žádosti povinný subjekt sděluje, že Vámi požadované usnesení Nejvyššího soudu je v anonymizované podobě (se kterou v žádosti souhlasíte) zveřejněno pod sp. zn. 20 Cdo 4022/2017 na internetových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz. Požadované rozhodnutí se Vám zobrazí po zadání spisové značky do tabulky Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu. Můžete rovněž využít níže uvedený odkaz, který přímo zobrazí anonymizované rozhodnutí sp. zn. 20 Cdo 4022/2017:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/85C864F04029EA86C1258258002ACC84?openDocument&Highlight=0,

Pro úplnost povinný subjekt sděluje, že ve výše zmiňované (a odkazované) veřejné databázi zveřejňuje veškerá svoje anonymizovaná rozhodnutí obvykle ve lhůtě 60 dnů od data vypravení spisu s rozhodnutím z Nejvyššího soudu k soudu první instance, jež následně seznamuje s výsledkem dovolacího řízení účastníky. V případě, kdy má Nejvyšší soud z prvoinstančního soudu potvrzeno doručení rozhodnutí v dané věci všem účastníkům řízení, zveřejní rozhodnutí v anonymizované podobě na svých webových stránkách obvykle dříve, než ve výše uvedené lhůtě.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona