Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 46/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 22. 3. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 46/2018, ve které požadujete „zaslání neanonymizované části usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 08. 10. 2014, sp. zn.: 5 Tdo 171/2014, ve kterém budou uvedeny webové stránky, na které je v rozhodnutí odkazováno – www…. viz níže citovaná část rozhodnutí (…).“

Povinný subjekt Vám v odpovědi níže zasílá citaci požadované části rozhodnutí v neanonymizované verzi, neboť doplnění kompletní webové adresy nacházející se v daném odstavci textu usnesení schválila pro účely vyřízení Vaší žádosti předsedkyně senátu, který pod sp. zn. 5 Tdo 171/2014 dne 8. 10. 2014 rozhodl, JUDr. Blanka Roušalová:

„V České republice působí podle evidence Rady pro rozhlasové a televizní vysílání více než sto poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (viz přehled seznamu provozovatelů na www.rrtv.cz), přičemž některé z nich nabízejí své služby zdarma a zpoplatňují jen doplňkové služby nebo neomezené stahování, jiné sice umožňují stahování za poplatek, ale jeho výše je ve srovnání s cenou za legální nosič CD nebo DVD zanedbatelná. Kupříkladu registrovaný uživatel placené služby internetového serveru H. získává jeden gigabyte informací používaných v informatice za cca 2,50 Kč, přičemž za toto množství lze stáhnout nejméně jeden celovečerní film (viz http://www.hellspy.cz). Svou vypovídací hodnotu v této souvislosti má i to, že ani obviněný si také nezakoupil originální nosiče děl, která poté rozmnožil a na Internetu neoprávněně zpřístupnil dalším uživatelům, nýbrž si je stáhl z jiného filehostingového serveru, na němž již byla umístěna ke sdílení (viz výpověď obviněného na č. l. 409 spisu). Při úvahách o tom, zda pachatel svým činem způsobil nositelům autorských práv škodu ve formě ušlého zisku, proto nelze klást rovnítko mezi výdajem za stažení filmu nebo jiného audiovizuálního díla na internetové síti a výší nákladů vynaložených na legální pořízení takového díla na nosiči CD či DVD.“

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.
Pro jednoznačné určení počátku uvedené 30denní lhůty Vás povinný subjekt žádá, abyste přijetí poskytnuté informace zpětně potvrdil na e:mailovou adresu, ze které Vám byla doručena.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona