Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 63/2016

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 2. 5. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 63/2016.

Povinný subjekt Vás nejprve dne 6. 5. 2016 vyzval k upřesnění této žádosti, k čemuž došlo 13. 5. 2016. Vaše upřesněná žádost tedy zní:

„V reakci na výzvu k upřesnění žádosti ze dne 6. 5. 2016 si dovoluji upřesnit svou žádost, když předmětem žádosti skutečně bylo sdělení nápadu věcí ze dne 21. 4. 2016 směřujících k rozhodovací činnosti Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu (agenda dovolání a námitek podjatosti vyřizovaná u Občanskoprávního a obchodního kolegia).
S ohledem na výše uvedené skutečnosti si dovoluji požádat o zaslání přehledu spisových značek, včetně časů nápadu, ve věcech, které napadly dne 21. 4. 2016 v agendě dovolání a námitek podjatosti u občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.“

Jako odpověď Vám nyní Nejvyšší soud v příloze (tištěné) zasílá tabulku, kde veškeré požadované informace naleznete.

Povinný subjekt v souvislosti se zaslanou tabulkou rovněž upozorňuje na svoji praxi ve zpracovávání agendy „námitky podjatosti“ v konkrétních případech, když námitka podjatosti napadne ve věci směřující do probíhajícího dovolacího řízení. Taková námitka je automaticky přiřazena k příslušné spisové značce dovolacího řízení a není tudíž v den nápadu označena novou spisovou značkou za použití rejstříkové zkratky Nd. – Takto se dne 21. 4. 2016 postupovalo rovněž v případě Vašeho podání námitky podjatosti ve věci sp. zn. 29 NSČR 35/2016. – V přiložené tabulce je toto Vaše podání zmíněno v samotném závěru jako podání doručené osobně na podatelnu Nejvyššího soudu dne 21. 4. 2016 v 13:25 hodin. Předseda senátu v případě námitky vyloučení soudců v probíhajícím dovolacím řízení následně zajistí vyjádření ostatních členů senátu k podanému návrhu a spolu s procesním spisem předá věc prostřednictvím kanceláře dozorčí úřednici občanskoprávního a obchodního kolegia k zapsání do rejstříku Nd. Námitky podjatosti soudců Nejvyššího soudu vyřizuje senát v rozvrhu práce následující po senátu, jehož soudce se námitka týká. O námitkách vyloučení týkajících se soudců senátu č. 29 tak rozhoduje senát č. 30.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.


Příloha (vytištěna): Zin63nápad21.4.xls

Zin 63 nápad 21.4.