Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 66/2016

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane inženýre,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 10. 5. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 63/2016.

Nejvyšší soud Vás nejprve dne 17. 5. 2016 vyzval v souladu s § 14 odst. 2 Informačního zákona k doplnění chybějícího údaje o žadateli, konkrétně data narození. Na základě předběžného šetření totiž povinný subjekt předpokládal, že bude muset vydat správní rozhodnutí o částečném odmítnutí Vaší žádosti. K tomu nakonec nedochází a Nejvyšší soud vyhovuje Vaší žádosti sp. zn. Zin 66/2016 ze dne 10. 5 2016 ve všech bodech. Pro úplnost dodávám, že k úplnému doplnění Vaší žádosti o požadované datum narození došlo dne 19. 5. 2016.

Ve své žádosti sp. zn. Zin 66/2016 se konkrétně domáháte informací, které souvisejí s pracovní činností předsedy Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. v roce 2015, s jeho platem za tuto práci, čerpanými náhradami a rovněž se dotazujete na dřívější členství předsedy Nejvyššího soudu v KSČ.

Jako odpovědi na Vaše otázky povinný subjekt uvádí:

- Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. byl v minulosti členem KSČ, a to od roku 1981 do roku 1989. Před tím byl přibližně 2 roky kandidátem KSČ.
- Hrubý příjem předsedy Nejvyššího soudu představoval v roce 2015 2,517.273,- Kč, další příjmy a náhrady související s výkonem práce na Nejvyšším soudu činily 446.509,- Kč. K těmto údajům povinný subjekt doplňuje, že aktuální měsíční plat předsedy Nejvyššího soudu je 194.100,- Kč + 39.600,- Kč náhrad. Plat je pevně stanoven pro příslušnou funkci a nemá na něj vliv např. počet odsloužených let, apod.
- Předseda Nejvyššího soudu má ze zákona stejně jako ostatní soudci a zaměstnanci Nejvyššího soudu nárok na 25 dnů řádné dovolené ročně. Vzhledem k tomu, že si prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. převáděl do roku 2015 ještě část dovolené z předchozího období, čerpal v loňském roce celkem 26 dnů dovolené. Kromě těchto dnů nečerpal žádné další volno. Jestliže měl rok 2015 celkem 251 pracovních dnů, bylo prof. JUDr. Pavlu Šámalovi, Ph.D. proplaceno celkem 225 dnů.

K funkci předsedy Nejvyššího soudu náleží mnohé pracovní povinnosti i mimo pracovní dny, tedy o víkendech. Patří mezi ně účast na odborných konferencích, kongresech, reprezentace na kulturních a společenských akcích, služební cesty (i zahraniční), pietní shromáždění, natáčení v médiích, apod. Vše absolvoval předseda Nejvyššího soudu v roce 2015 bez nároku na další plat či odměny.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení Vaší žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a zákona odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený vyřizováním žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.