Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 68/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážený pane doktore,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 5. 6. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 68/2017, obsahující větší množství příloh a vedle nich konkrétní otázku:

„… Žadatel se (proto) obrací na Nejvyšší soud ČR Žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a to o informaci, zda bylo jmenovaným advokátem JUDr. Rudolfem Vaňkou, advokát, se sídlem Měsíčná 256/2, 460 07 Liberec evidenční číslo České advokátní komory 03945 podáno u nadepsaného soudu dovolání ve věci těchto spisových značek, dovolatelů J. J. a H. J.:
1. KSLB 76 INS 22654/2011 1 VSPH 2012/2016 dovolání
2. KSLB 76 INS 22654/2011 2 VSPH 2016/2016-B-533 dovolání
3. KSLB 76 INS 22654/2011 1 VSPH 2013/2016-B-519 dovolání
4. KSLB 76 INS 22654/2011 1 VSPH 2014/2016-B-528 dovolání
5. KSLB 76 INS 22654/2011 3 VSPH 1344/2016 dovolání
6. KSLB 76 INS 22654/2011 2 VSPH 2016/2016-B-533 dovolání
7. KSLB 76 INS 22654/2011 1 VSPH 2013/2016-B-519 dovolání
8. KSLB 76 INS 22654/2011 1 VSPH 2014/2016-B-528 dovolání
9. 76 I Cm 2086/2013 102 VSPH 938/2016-432 (KSLB 76 INS 22654/2011) dovolání
10. 76 I Cm 2643/2016 102 VSPH 700/2016 (KSLB 76  INS 22654/2011) dovolání
11. 1 VSPH 1741/2016-B-395 dovolání
12. KSLB 76 INS 22654/2011 4 VSPH 1346/2016-B-403 dovolání… “

Povinný subjekt Vám v odpovědi sděluje, že ve své databázi, konkrétně v Informačním systému Nejvyššího soudu (dále jen „ISNS“) neeviduje žádné řízení, které by odpovídalo Vámi udávaným spisovým značkám jednotlivých soudních řízení v kombinacích, jež obsahují jednotlivé řádky (1 – 12) žádosti. V rámci lustrace v systému ISNS se objevuje u některých insolvenčních řízení shodná spisová značka na prvním stupni, avšak ta dále nekoresponduje s Vámi uváděnými spisovými značkami soudu odvolacího.

Konkrétně se v databázi ISNS nachází tato insolvenční nebo dovolací řízení (agenda NSČR nebo Cdo), která částečně obsahují údaje (sp. zn.) z řádků 1 – 12 Vaší žádosti:

sp. zn. KSLB 76 INS 22654/2011, avšak ve spojení se sp. zn. 1 VSPH 463/2015, v řízení u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 29 NSČR 47/2016;

sp. zn. KSLB 76 INS 22654/2011, avšak ve spojení se sp. zn. 2 VSPH 815/2012, v řízení u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 29 NSČR 62/2013;

sp. zn. KSLB 76 INS 22654/2011, avšak ve spojení se sp. zn. 2 VSPH 815/2012, v řízení u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 29 NSČR 74/2012;

sp. zn. KSLB 76 INS 22654/2011, avšak ve spojení se sp. zn. 4 VSPH 2268/2015, v řízení u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 29 NSČR 80/2016

sp. zn. KSLB 76 INS 22654/2011, avšak ve spojení se sp. zn. 4 VSPH 462/2015, v řízení u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 29 NSČR 84/2015

sp. zn. KSLB 76 INS 22654/2011, avšak ve spojení se sp. zn. 2 VSPH 815/2015, v řízení u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 29 NSČR 114/2015.

Ve všech těchto řízeních je účastníkem JUDr. Ing. J. J., LL.M, Ph.D.

Dále je Vaše osoba JUDr. Ing. J. J., LL.M, Ph.D. evidována jako účastník dvou dovolacích řízení:
Sp. zn. 28 Cdo 2363/2009, přičemž původní sp. zn. této věci u Obvodního soudu pro Prahu 2 je 27 C 253/2006 a u Městského soudu v Praze 22 CO 371/2008.
Sp. zn. 20 Cdo 5554/2015, kde je původní sp. zn. 74 EX 2116/2015 a sp. zn. Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, 29 CO 203/2015.
Údaje jsou aktualizovány ke dni 15. 6. 2017.

Paní H. J. nefiguruje (ani nefigurovala dříve) v databázi ISNS ke dni 15. 6. 2017 jako účastník řízení v souvislosti s žádným insolvenčním nebo dovolacím řízením. Je zde zapsána pouze jako žalobce ve věci žaloby dle § 104a/4 o.s.ř. v řízeních sp. zn. 29 ND 264/2016 a sp. zn. 29 ND 402/2016. U prvně jmenovaného řízení sp. zn. 29 ND 264/2016 je žalobcem rovněž JUDr. Ing. J. J., LL.M, Ph.D.

Pro úplnost povinný subjekt uvádí, že nijak nekomentuje a nevyjadřuje se k zaslaným obsáhlým přílohám předmětné žádosti sp. zn. Zin 68/2017 ze dne 5. 6. 2017, neboť to nebylo předmětem žádosti. Doplňuje, že s odkazem na § 2 odst. 4 Informačního zákona a svoji ustálenou praxi v agendě vyřizování žádostí o informace to ani nelze, neboť povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory povinného subjektu.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona