Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 73/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážený pane inženýre,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 15. 6. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 73/2017, doplněnou dne 19. 6. 2017, prostřednictvím které žádáte Nejvyšší soud o zaslání anonymizované kopie rozhodnutí ze dne 10. 5. 2017 ve věci sp. zn. 30 Cdo 5342/2016.

Povinný subjekt Vám požadované rozhodnutí zasílá formou přílohy „30Cdo5342 2016.docx“.


Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (elektronická): 30Cdo5342 2016.docx.“


Rozhodnuti - 30 Cdo 5342_2016