Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 75/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“
Vážená paní,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 19. 5. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 75/2018, prostřednictvím které žádáte sdělení informace „Kolik usnesení nebo rozhodnutí vydal senát NS ČR složený z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové v období od 1. 1. 2018 do dnešního dne, ve věcech platnosti nebo neplatnosti usnesení, které mělo přijmout některé ze společenství vlastníků jednotek se sídlem na Praze 3 na schůzích SVJ konaných v letech 2012 nebo 2013, a jejich spisové značky,
a v kolika takových usneseních nebo rozhodnutích Nejvyšší soud ČR vyslovil názor, že:
• usnesení SVJ, které byli předmětem soudního přezkumu i dovolání, jsou platné. Prosím také o spisové značky takových usnesení nebo rozhodnutí NS ČR.
• předmětná schůze SVJ byla usnášeníschopná. Prosím také o spisové značky takových usnesení nebo rozhodnutí NS ČR.

Jediné rozhodnutí, které splňuje Vámi specifikovaná kritéria v první části žádosti (složení senátu, období, usnesení ze schůze SVJ se sídlem v Praze 3 v letech 2012 nebo 2013) je usnesení č. j. 26 Cdo 2688/2017-199 ze dne 18. 4. 2018.

K druhé části žádosti, která de facto směřuje k poskytnutí informace, zda v tomto jediném rozhodnutí, jež vyhovuje Vašim kritériím, vyslovil Nejvyšší soud určité právní názory, Vám sděluji, že tuto informaci naleznete v anonymizované kopii předmětného rozhodnutí, kterou Vám povinný subjekt zasílá v příloze.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákonaPříloha: 26Cdo2688 2017


26 Cdo 2688_2017