Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 78/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážený pane magistře,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 26. 6. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 78/2017, prostřednictvím které žádáte o poskytnutí anonymizované verze rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. 2. 2000 ve věci sp. zn. 22 Cdo 578/98.

Povinný subjekt Vám tímto požadovanou informaci poskytuje formou elektronické přílohy „22Cdo578_98.pdf“.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (elektronická): 22Cdo578_98.pdf