Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 81/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážený pane magistře,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 10. 7. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 81/2017, prostřednictvím které žádáte o potvrzení informace, že příslušný senát Nejvyššího soudu doposud nerozhodl ve věci sp. zn. 29 NSCR 56/2016. Pakliže bylo rozhodnuto, žádáte o zaslání rozhodnutí.

Povinný subjekt Vám tímto sděluje, že k dnešnímu dni, tedy k 11. 7. 2017 (9.00 hodin) nebylo ve věci rozhodnuto. Pro upřesnění Vám povinný subjekt dále sděluje, že Věc napadla k Nejvyššímu soudu dne 11. 3. 2016, ne tedy 15. 3. 2016.

Nad rámec takto poskytnuté informace dovolte, abychom Vás informovali, že podobné dotazy (v případě dotazů na stav řízení, kde jsou účastníky právnické osoby) standardně vyřizuje informační kancelář Nejvyššího soudu v úředních hodinách soudu na telefonních linkách +420 541 593 413 nebo +420 541 593 383. Nemusíte tedy o ně žádat v režimu Informačního zákona. Informaci přitom získáte obratem.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona