Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 84/2016

R O Z H O D N U T Í
Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti pana R. M., (dále jen „žadatel“), ze dne 10. 6. 2016, ve které se domáhá zaslání (kopií) rozsudků a usnesení, v nichž jako oprávněný nebo žalobce figuroval od 1. května 2010 JUDr. J. B.,

takto:

I. Podle § 15 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 8a Informačního zákona a § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se žádost R. M. o poskytnutí (kopií) rozsudků a usnesení, blíže specifikovaných v odůvodnění tohoto rozhodnutí, částečně odmítá tak, že v kopiích požadovaných rozhodnutí nebudou poskytnuty osobní údaje jednotlivých účastníků řízení. To znamená, že budou anonymizovány údaje o jménu, příjmení, datu narození a bydlišti.

II. V souladu s § 6 odst. 1 Informačního zákona povinný subjekt odkazuje žadatele na zveřejněnou informaci, veřejně dostupnou na jeho webových stránkách.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud obdržel dne 10. 6. 2016 žádost R. M. podle Informačního zákona, kde se žadatel domáhá poskytnutí „… (kopií) rozsudků a usnesení, které byly od 1. května 2010 do současnosti, kde jako oprávněný nebo žalobce figuroval JUDr. J.  B. ….“

Oprávněný subjekt nejprve vyzval žadatele dne 17. 6. 2016 podle § 14 odst. 5 písm. a) Informačního zákona ve spojení s § 14 odst. 2 Informačního zákona k doplnění údajů o žadateli, konkrétně k doplnění data narození a adresy trvalého pobytu. Žadatel všechny chybějící údaje doplnil dne 20. 6. 2016.

Lustrací v ISNS (Informační systém Nejvyššího soudu) povinný subjekt zjistil, že požadovanými informacemi ze žádosti sp. zn. Zin 84/2016 ze dne 10. 6. 2016 jsou anonymizované verze rozhodnutí ve věcech sp. zn. 28 Cdo 1071/2010 a 33 Cdo 2340/2011.


K výroku I.:

Podle ustanovení § 8a Informačního zákona „poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu“.
Podle § 15 odst. 1 Informačního zákona „pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti“.

Podle § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, „osobním údajem je jakákoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu“. Podle § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. je zpracováním osobních údajů mj. též jejich šíření, předávání nebo zveřejňování. Podle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. může správce údajů zpracovat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů a bez tohoto souhlasu jen za podmínek stanovených v citovaném ustanovení.

Nejvyšší soud však nemá od subjektů těchto údajů souhlas s předáním jiné osobě, a ani nesplňuje další podmínky § 5 odst. zákona č. 101/2000 Sb. Úplná znění (kopie) rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věcech sp. zn. 28 Cdo 1071/2010 a 33 Cdo 2340/2011 přitom takové osobní údaje účastníků řízení obsahují, a to ve formátu jméno, příjmení, datum narození a bydliště. S ohledem na výše uvedené je ale nemůže povinný subjekt zpracovávat, což poskytuje zákonný důvod pro částečné odmítnutí předmětné žádosti o poskytnutí informací v souladu s § 8a Informačního zákona.

Nejvyšší soud tak při vydání tohoto rozhodnutí ve věci žádosti o poskytnutí informací sp. zn. Zin 84/2016 upřednostnil právo na ochranu osobnosti a osobních údajů podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod nad právem na informace podle čl. 17 odst. 5 Listiny.

S ohledem na výše uvedené povinný subjekt rozhodl tak, že žádost o poskytnutí informací sp. zn. Zin 84/2016 ze dne 10. 6. 2016 v rozsahu osobních údajů obsažených v rozhodnutích Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 1071/2010 a 33 Cdo 2340/2011, v souladu s § 8a ve spojení s § 15 odst. 1 Informačního zákona, částečně odmítl a žadatele odkazuje (viz výrok II.) na zveřejněnou informaci.


K výroku II.:

Podle § 6 odst. 1 Informačního zákona „Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.“

Sedmidenní lhůta se přitom počítá ode dne, kdy byla v případě žádosti sp. zn. Zin 84/2016 tato žádost po výzvě povinného subjektu doplněna o údaje o žadateli, tedy dnem 20. 6. 2016.

V souladu s výše uvedeným povinný subjekt žadateli sděluje, že anonymizované verze požadovaných rozhodnutí ve věcech sp. zn. 28 Cdo 1071/2010 a 33 Cdo 2340/2011 jsou veřejně přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz, a to po zadání příslušné spisové značky do formuláře v tabulce Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu, která se nachází přímo na domovské stránce odkazovaného webu.


Poučení:
Proti rozhodnutí povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace (výrok I.) lze podle § 16 odst. 1 Informačního zákona ve spojení s § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu do 15 ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. O odvolání rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Při nesouhlasu se způsobem, popř. rozsahem, poskytnutí informace (výrok II.), je možné podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává k povinnému subjektu, který informaci poskytl, rozhoduje o ní předseda Nejvyššího soudu.


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona