Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 85/2019

Vážená paní,
 
Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 9. 6. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 85/2019, ve které požadujete poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu rušícího rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 9. 10. 2017, sp. zn. 50 T 4/2017. Požadované rozhodnutí o dovolání ze dne 7. 3. 2019 je u Nejvyššího soudu vedeno pod sp. zn. 11 Tdo 1428/2018.

Podle § 6 odst. 1 informačního zákona „pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází“.

 


Toto požadované rozhodnutí již je volně dostupné v databázi anonymizovaných Rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, které se nachází na webových stránkách www.nsoud.cz. Rozhodnutí se zobrazí po zadání příslušné spisové značky do webového formuláře.
 
Konkrétně Vámi požadované rozhodnutí naleznete přímo pod tímto odkazem:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/A9B2EDD60F4E2E8CC12584090017E2CC?openDocument&Highlight=0,

 

Pro úplnost povinný subjekt sděluje, že veškerá vydaná rozhodnutí o dovolání zveřejňuje na svých webových stránkách www.nsoud.cz. Jedná se o zveřejňování anonymizovaných kopií rozhodnutí, obvykle ve lhůtě 60 dnů od data vypravení spisu s rozhodnutím z Nejvyššího soudu k soudu první instance, jež následně seznamuje s výsledkem dovolacího řízení jednotlivé účastníky. V případě, kdy má Nejvyšší soud z prvoinstančního soudu potvrzeno doručení rozhodnutí v dané věci všem účastníkům (stranám) řízení, zveřejní rozhodnutí v anonymizované podobě na svých webových stránkách obvykle dříve.

 

Poučení:

 


Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.
Pro přesné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt žádá, abyste obratem potvrdila přijetí tohoto sdělení do e-mailové schránky, odkud Vám povinný subjekt odkaz na zveřejněnou informaci zasílá.
 
S pozdravem
 
Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona