Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 86/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 15. 7. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 86/2017, prostřednictvím které žádáte „sdělení všech věcí přehledně, rovněž všech odpovědí historicky, na základě všech žádostí o informace odeslaných všem výše uvedeným státním orgánům/úřadům, týkajících se osoby T. R., H. R., T. R., B. R., v přehledné tabulce ve formátu souboru .csv. nebo .xls, tedy výhradně v elektronické podobě, stručný popis čeho, jaké věci se podání zaslaná osobně či z el. adresy, týkala a jaké procesní úkony a kdy, datum a čas, byly ze strany jednotlivých státních orgánů/úřadů včetně dalších úkonů ke dni odpovědi na žádost o informace učiněny?“.

Povinný subjekt Vám tímto požadované informace poskytuje jednak formou elektronické přílohy „TabulkaZin86_2017.xls“, ve které jsou zaznamenány chronologicky veškeré procesní úkony včetně data (v případě e:mailové komunikace nebo písemného podání na podatelnu Nejvyššího soudu také času tohoto úkonu). Dále tato tabulka obsahuje stručný popis jednotlivých úkonů. Na tomto místě je třeba poznamenat, že ve všech uvedených případech figurujete jako žadatel právě Vy, ostatní výše uvedené osoby nejsou u Nejvyššího soudu ani jednou evidovány jako žadatelé v agendě Informačního zákona (i když obsah požadovaných anebo poskytovaných informací se těchto osob může týkat). Další poskytovanou přílohou jsou chronologicky seřazené skeny všech odpovědí povinného subjektu ve věci jednotlivých Vašich žádostí o informace. Tato příloha nese název „Skenyodpovědínažádostioinformace.pdf“ a vzhledem k tomu, že jde o skenované dokumenty, pak je nutno takovou přílohu zaslat ve formátu pdf.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.


S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Přílohy (elektronické): TabulkaZin86_2017.xls; Skenyodpovědínažádostioinformace.pdf