Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 86/2019

Vážený pane,
 
Nejvyšší soud obdržel dne 10. 6. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informace podle informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 86/2019. Konkrétně se mj. domáháte poskytnutí následující informace:

„rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 30. 9. 1966, sp. zn. Cz 101/66;“

Povinný subjekt k požadavku na poskytnutí uvedeného rozsudku sděluje, že toto rozhodnutí bylo již před časem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, na základě Protokolu o předání písemností do státního ústředního archivu předáno pracovníkům archivu a mělo by tak být uloženo v Národním archivu v Praze. Nejvyšší soud nemá v tuto chvíli žádný zákonný důvod, na základě kterého by měl uvedeným spisem disponovat. Uchovávat spis sp. zn. Cz 101/66 již tedy aktuálně není v kompetenci (působnosti) Nejvyššího soudu. Vzhledem k tomu, že povinný subjekt nemá toto rozhodnutí a případné doprovodné dokumenty k němu, nezbývá nic jiného, než Vaši žádost částečně odložit jako směřující mimo působnost povinného subjektu.

Protože Nejvyšší soud není orgánem uchovávajícím archiválie, a není to ani v jeho kompetenci, nemá Vámi požadovanou informaci z úvodu žádosti sp. zn. Zin 86/2019 k dispozici. Proto podle § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona Vaši žádost o poskytnutí informací částečně odkládá, a to konkrétně v místě, které se týká požadavku na poskytnutí rozsudku sp. zn. Cz 101/66.

Nad rámec Vaší žádosti Vám povinný subjekt zasílá „Protokol o předání písemností do státního ústředního archivu“, v němž je mj. v bodě IV. uveden rozsah spisů Cz, které byly předány do péče státního ústředního archivu (nyní Národní archiv se sídlem Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4).


Podle § 2 odst. 1 informačního zákona jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Působnost Nejvyššího soudu je popsána v § 14 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, který stanoví, že „(1) Nejvyšší soud jako vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování tím, že a) rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích v případech stanovených zákony o řízení před soudy, b) rozhoduje v jiných případech stanovených zvláštním právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. (2) Nejvyšší soud dále rozhoduje a) o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí cizozemských soudů, vyžaduje-li to zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena, b) v dalších případech stanovených zvláštním právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. (3) Nejvyšší soud sleduje a vyhodnocuje pravomocná rozhodnutí soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení a na jejich základě v zájmu jednotného rozhodování soudů zaujímá stanoviska k rozhodovací činnosti soudů ve věcech určitého druhu.“

S ohledem na výše uvedené Vám povinný subjekt doporučuje kontaktovat Národní archiv v Praze, Archivní 2257/4, Praha 4, PSČ 149 00.

 

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona

 

Ve zbývající části Vaší žádosti ze dne 10. 6. 2019, sp. zn. Zin 86/2019, požadujete konkrétně následujících informace:

„rozhodnutí, která nejsou dohledatelná na webových stránkách Nejvyššího soudu:

• rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 4. 2000, sp. zn. 33 Cdo 765/2000; a

• rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 2. 2000, sp. zn. 25 Cdo 2406/98.

Jsou-li součástí požadovaných informací jakékoliv osobní údaje, které není v souladu s § 8a informačního zákona možné poskytnout, žádám v zájmu co nejnižší administrativní zátěže o poskytnutí anonymizované verze dokumentů (aby nebylo třeba vydávat rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti).

Jako způsob poskytnutí dokumentů preferuji poskytnutí ve strojově čitelném formátu (doc, docx či obdobné) a zaslání na v záhlaví uvedenou e-mailovou adresu; jinak postačí jakýkoliv jiný formát v elektronické podobě (např. sken v pdf).“

Povinný subjekt Vám jako odpověď zasílá elektronické přílohy - anonymizované kopie rozsudků Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2000, sp. zn. 33 Cdo 765/2000, a ze dne 16. 2. 2000, sp. zn. 25 Cdo 2406/98.

Pro úplnost povinný subjekt konstatuje, že bohužel nedisponuje všemi rozhodnutími ve strojově čitelném formátu. Nicméně, jak sám konstatujete v žádosti, postačí Vám i prostý scan či pdf verze, proto povinný subjekt zasílá požadovaná rozhodnutí (poskytuje informaci) ve formátech, v jakých je má k dispozici.

 

Poučení:

 

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

Pro přesné určení počátku výše uvedené lhůty Vás povinný subjekt zároveň žádá, abyste přijetí této elektronické odpovědi obratem zpětně potvrdil odesílateli.

 


S pozdravem
 
Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona
 

Přílohy (elektronické):

Protokol o předání písemností do státního ústředního archivu

Rozhodnutí 33 Cdo 765/2000

Rozhodnutí 25 Cdo 2406/98

Protokolopředánípísemností.pdf


Rozhodnutí25Cdo2406_98.pdf
Rozhodnutí33Cdo765_2000.pdf