Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 87/2019

Vážený pane,
 

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 17. 6. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 87/2019, prostřednictvím které žádáte

„o zaslání kopie rozsudku ze dne 29. 5. 2019 v řízení vedeném u Vašeho soudu pod sp. zn. 27 Cdo 2645/2018.“

Svoji žádost jste téhož dne doplnil ve smyslu, že Vám postačí poskytnutí anonymizované verze daného rozhodnutí.

Pro úplnost povinný subjekt konstatuje, že Vaše druhé podání vzhledem ke krátké časové návaznosti (bezprostřednosti) i vzhledem k předchozí e-mailové komunikaci vyhodnotil pouze jako doplnění Vaší předchozí žádosti a nikoli jako žádost novou.

Povinný subjekt Vám tímto požadované rozhodnutí zasílá v příloze tohoto sdělení.

Dále povinný subjekt sděluje, že veškerá vydaná rozhodnutí o dovolání zveřejňuje na svých webových stránkách www.nsoud.cz. Jedná se o zveřejňování anonymizovaných kopií rozhodnutí, obvykle ve lhůtě 60 dnů od data vypravení spisu s rozhodnutím z Nejvyššího soudu (zpravidla) k soudu první instance, jež následně seznamuje s výsledkem dovolacího řízení jednotlivé účastníky. V případě, kdy má Nejvyšší soud potvrzeno doručení rozhodnutí v dané věci všem účastníkům (stranám) řízení, zveřejní rozhodnutí v anonymizované podobě na svých webových stránkách obvykle dříve, jako je tomu i v případě Vámi požadovaného rozhodnutí, které je v anonymizované podobě dostupné pod následujícím odkazem:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/BD26A6995AD69E93C1258418002E7DBE?openDocument&Highlight=0,

  

Poučení:

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček


vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona
 

Příloha (elektronická): rozsudek 27 Cdo 2645/2018