Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 89/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážená paní,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 22. 6. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 89/2018, prostřednictvím které žádáte ve věci obviněného T. B. sdělení čísla spisu, pod kterým je věc řešena u Nejvyššího soudu; popř. sdělení spisové značky, která byla uvedena v souvislosti s předmětným řízením na úřední desce Nejvyššího soudu ještě dne 20. 6. 2018 v dopoledních hodinách.

Povinný subjekt Vám k Vaší žádosti sděluje následující informace:

Původně bylo společné dovolací řízení ve věci obviněného T. B. a dalších spoluobviněných vedeno pod spisovou značkou 6 Tdo 244/2018. Věc obviněného T. B. byla následně usnesením č. j. 6 Tdo 244/2018-203 ze dne 25. 4. 2018 vyloučena k samostatnému projednání a rozhodnutí, proto jí byla přiřazena spisová značka 6 Tdo 566/2018. Dne 9. 5. 2018 bylo v této předmětné věci vydáno usnesení č. j. 6 Tdo 566/2018-122, kterým byla tato věc spojena do řízení sp. zn. 6 Tz 6/2018, neboť touto spisovou značkou je identifikována stížnost pro porušení zákona, kterou podal ve prospěch obviněného T. B. ministr spravedlnosti. Pod spisovou značkou 6 Tz 6/2018 se u Nejvyššího soudu uskutečnilo dne 19. 6. 2018 veřejné jednání, o němž byla veřejnost informována prostřednictvím úřední desky.

Pro úplnost je třeba zdůraznit, že povinný subjekt činí poskytnutím požadované informace výjimku, kterou umožňuje ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., neboť Nejvyšší soud v zásadě neposkytuje veřejnosti (a tudíž také žadatelům, kteří podali žádost ve smyslu informačního zákona) žádné informace osobního charakteru o subjektech údajů (fyzických osobách) účastnících se soudních řízeních. Respektive, povinný subjekt pro účely veřejnosti neprovádí lustrace fyzických osob (subjektů údajů), zmiňovaných v textech rozhodnutí, a to s ohledem na práva těchto fyzických osob na ochranu osobních údajů či jiných citlivých údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. Nicméně, § 5 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů uvádí „Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat, pokud poskytuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení.“

Vzhledem k tomu, že osoba, ke které je žádost sp. zn. Zin 89/2018 ze dne 22. 6. 2018 vztažena, je veřejně známou osobou, přičemž skutky projednávané v trestním řízení této osoby jsou veřejnosti známy, povinný subjekt činí s odkazem právě na § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb. výjimku a Vámi požadované informace poskytuje.

Povinný subjekt zároveň konstatuje, že požadované informace rovněž obsahovala úřední deska soudu ve dnech 15. – 20. 6. 2018; tyto informace taktéž veřejně zazněly v jednací síni Nejvyššího soudu u veřejného jednání dne 19. 6. 2018.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností,
pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona