Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 90/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 25. 6. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 90/2018, prostřednictvím které žádáte sdělení následující informace:
„… 23.06.2016 doputoval k Nejvyššímu soudu ČR případ zaevidovaný pod sp. zn. 33 CDO 2994/2016
1. V jakém stavu je projednávání ?
2. Bylo již rozhodnuto, pokud ano, kdy a jak, pokud ne, proč ne? V případě rozhodnutí, prosím o výrok nejlépe v podobě kopie rozhodnutí ?
3. Jak bude soud ve věci dál postupovat?“

Jakou souhrnnou odpověď na všechny výše položené otázky Vám povinný subjekt sděluje:
Věc sp. zn. 33 Cdo 2994/2016 je u Nejvyššího soudu stále nevyřízena. Její projednávání bylo v souvislosti s úmrtím jednoho z účastníků řízení (žalobce) v listopadu roku 2016 přerušeno. Nejvyšší soud čeká na vymezení definitivního okruhu dědiců, kteří budou nástupci práv a povinností zemřelého (měli by se stát novými účastníky řízení). Nejvyšší soud tedy bude i nadále čekat na závěry plynoucí z dědického řízení.

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností, pověřený vyřizováním žádostí podle informačního zákona