Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 92/2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)

Vážený pane,

dne 24. 7. 2017 dorazilo na podatelnu Nejvyššího soudu České republiky Vaše podání nadepsané „Sťažnosť na prístup súdu k vybavovaniu sporu X Cdo XXX/2017 a žiadost o poskytnutie informácie poďla zákona č. 106/1999 Sb.“.

Samostatně oddělená část tohoto podání, označená jako „A nakoniec žiadosť o poskytnutie informácie“ byla zařazena do agendy Zin, konkrétně pod sp. zn. Zin 92/2017. Konkrétně žádáte „poskytnutie informacie o postupnosti vybavovanie súdných sporov na oddělení občanskoprávnom od 30. 1. 2017 do dnešného dňa (datum sepsání žádosti 18. 7. 2017), lebo Najvyšší súd vo svojich listoch uvádza, že spisy /spory/ vybavuje podľa postupnosti, čo vo mne vzbuzuje podozrenie, že sa tak nedeje.“.

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona Vám požadovanou informaci poskytuje na samostatně tištěných listech v příloze. Jednotlivé vyřízené věci jsou sdruženy podle konkrétního typu agendy.

Pro úplnost Nejvyšší soud sděluje, že ta část předmětného podání, označená jako „Sťažnosť na prístup súdu k vybavovaniu sporu X Cdo XXX/2017“ je vyřizována samostatně v rámci řízení pod sp. zn. S 2005/2017.


Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákona


Příloha (tištěná): Seznamy spisových značek soudních řízení u občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, ve kterých bylo vydáno rozhodnutí v období od 30. 1. 2017 do 18. 7. 2017.