Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 95/2019

Vážení,
Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 25. 6. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 95/2019, prostřednictvím které žádáte sdělit

„zda jsou následující společnosti účastníkem jakéhokoliv soudního sporu

a) Společnost Galerie Butovice s.r.o., IČ 27199428, se sídlem Radlická 117, Praha 5, PSČ 15000; a


b) Společnost Safety Real, fond SICAV, a.s., IČ: 24799751, se sídlem Křižíkova 213/44, Karlín, 186 00 Praha 8.“

Tímto Vám povinný subjekt poskytuje následující informaci:

Ad a) Vám povinný subjekt sděluje, že při lustraci společnosti Galerie Butovice s.r.o., IČ 27199428, v Informačním systému Nejvyššího soudu, nalezl tři již ukončená řízení, v nichž vystupovala uvedená společnost. Přehled těchto řízení i s uvedením stran řízení je poskytnut v rámci přílohy „Výpis věcí.xlsx“. Další řízení Nejvyšší soud ve své databázi ke dni 26. 6. 2019 (8:30 hodin) neeviduje.

Ad b) Nejvyšší soud ve své databázi ke dni 26. 6. 2019 (8:30 hodin) neevidoval žádná řízení (řízení aktuální ani z dřívější doby), ve kterých by mezi účastníky figurovala Vámi uvedená společnost Safety Real, fond SICAV, a.s., IČ: 24799751. Vzhledem k tomu, že další (následující) požadovaná informace v rámci předmětné žádosti sp. zn. Zin 95/2019 (seznam řízení) je podmíněna kladnou odpovědí na otázku týkající se existence samotných – v žádosti specifikovaných – soudních řízení u Nejvyššího soudu, pak povinný subjekt takový seznam logicky nevypracovával.

Nad rámec poskytované informace Vám sdělujeme, že Nejvyšší soud veškerá svá meritorní rozhodnutí v dovolacích agendách občanskoprávního a obchodního kolegia zveřejňuje přibližně od poloviny roku 2000 na svých webových stránkách www.nsoud.cz . Po zadání spisové značky konkrétní věci do webového formuláře „Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu“ získáte přístup k anonymizované verzi předmětných rozhodnutí.

 

Poučení:

 

Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček,


vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle informačního zákona