Žádost FO o sdělení pravidel přidělování věci Zin 22/2015

Autor: Ing. Petr Knötig | 03/30/2015

Dobrý den, na základě Vaší žádosti o informace ze dne 23. 3. 2015 a postupně doplněné 26. 3. 2015, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 22/2015-II, sděluji:
1) Seznam členů rozšířeného senátu Vašeho dovolání 30 Cdo 5459/2014 je zveřejněn na webových stránkách Nejvyššího soudu v „Rozvrhu práce“ na straně 31 http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/f069f297c2422c1bc12576ac0045940f/cb8026998d9ecea2c1257c51003e6907/$FILE/ATTI24OL/Rozvrh%20pr%C3%A1ce.pdf
(JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Pavel Vrcha, JUDr. František Ištvánek, JUDr. Pavel Simon, Mgr. Vít Bičák, JUDr. Pavel Vlach)
2) Seznam asistentů jednotlivých soudců je zveřejněn na webových stránkách Nejvyššího soudu v „Rozvrhu práce“ od strany 21, kde je jednak uvedeno celé jméno asistenta také, ke kterému soudci je přidělen
u senátu jehož řídícím předsedou je JUDr. Simon jsou asistentkami Mgr. Gabriela ČERNÁ a Mgr. Lucie PIECHOWICZOVÁ
3) Seznam soudců, kteří tvoří rozšířený senát 30 Cdo je zveřejněn na webových stránkách Nejvyššího soudu v „Rozvrhu práce“ na straně 31. Řídícím předsedou senátu je u Vašeho dovolání JUDr. Pavel Simon. Seznam soudců je uveden u bodu č.1.
4) Způsob jmenování konkrétních členů senátu k rozhodnutí ve věci je zveřejněn na webových stránkách Nejvyššího soudu v „Rozvrhu práce“ na straně 33.
Pravidla pro přidělování:
- Předseda kolegia prostřednictvím dozorčí úřednice kolegia přiděluje dovolací agendu jednotlivým senátům podle jejich působnosti. Pro určení přidělení věci jednotlivým
senátům je určující charakter (hmotněprávní, popř. procesněprávní kvalifikace) sporné právní otázky, kterou má dovolací soud řešit nebo je za takovou v dovolání
označena. Takovou může být podle okolností věci i otázka předběžná.
- Předseda kolegia věci nespadající do specializace žádného senátu přiděluje do jednotlivých senátů v zájmu plynulého vyřízení těchto věcí.
- V obchodních věcech, v nichž bylo soudní řízení zahájeno do 31. 12. 2013, se působnost senátů posuzuje podle pravidel pro přidělování věcí podle znění o. s. ř. účinného
do 31. 12. 2013.
- U senátů, do kterých je zařazeno více soudců, sestavuje tříčlenný senát, není-li stanoveno Rozvrhem práce jinak, řídící předseda pověřený činností podle čl. 4 odst. 1 JŘ NS,
přičemž dbá o rovnoměrné vytížení soudců s přihlédnutím k výkonu státní správy soudu členy senátu. V zájmu plynulého vyřizování věcí v senátě může řídící předseda
senátu u věcí přidělených senátu změnit v jeho rámci přidělení.
- Věc vrácená po rozhodnutí Ústavního soudu k novému projednání se zapíše do příslušného rejstříku a poté je přidělena soudci, který ji původně referoval. Toto pravidlo
platí obdobně i pro věci dříve vrácené bez věcného vyřízení (tzv. jinak) a pro věci vrácené Nejvyššímu soudu po zrušení rozhodnutí k novému projednání a rozhodnutí,
nezměnily-li se důvody určující přidělení věci (viz výše). Pokud takový soudce již není členem senátu, který věc rozhodoval, nebo pokud se změnilo určení působnosti
původního senátu, přidělí se věc podle obecných pravidel.
- V senátě přiděluje jednotlivým členům věci předseda senátu pověřený činností podle čl. 4 odst. 1 JŘ NS.
- V zájmu plynulého vyřizování věcí v senátě může řídící předseda senátu u věcí přidělených senátu změnit v jeho rámci jejich přidělení.
- Věci Nd se zapisují v pořadí všech senátů podle počtu soudců, přičemž se přihlédne v senátech č. 29 a 30 k zápisu počtu věcí Nd dle specializace.
- Věci Nd o námitkách vyloučení soudců NS vyřizuje senát v Rozvrhu práce následující po senátu, jehož soudce se námitka týká, ve složení v pořadí soudců uvedeného
v senátu dle Rozvrhu práce. O námitkách týkajících se soudců senátu č. 33 rozhoduje senát č. 21. O námitkách vyloučení soudců senátu č. 31 rozhoduje senát č. 32, a týká-li
se námitka zástupce tohoto senátu, rozhoduje senát č. 33.
- Věci Nd týkající se výkladu evropského procesního práva (pravomoci) vyřizuje senát č. 30.
- Věci výkonu rozhodnutí a exekucí zapsané v roce 2014 a napadlé do senátů č. 21 a 30, které budou uvedeny v příloze Rozvrhu práce, budou projednány a rozhodnuty dle
dosavadního určení a složení senátů.
- Věci zapsané do senátu 30 a přidělené JUDr. Lubomíru Ptáčkovi, Ph.D., budou projednány a rozhodnuty dle dosavadního zápisu a určení a složení senátů s výjimkou věcí
uvedených v připojeném Seznamu (příloha č. 2 Rozvrhu práce), které budou projednány a rozhodnuty dle určení a složení senátu 21, nebyl-li v nich proveden úkon soudu.

Pravidla pro zastupování:
- U senátů, do kterých je zařazeno více soudců, zastupuje nepřítomného, včetně řídícího předsedy senátu, další člen téhož senátu v pořadí, jak jsou soudci rozděleni a uvedeni
v Rozvrhu práce; to platí i pro zastupování ve Velkém senátu; předsedu kolegia JUDr. Ištvánka zastupuje ve velkém senátě JUDr. Putna, JUDr. Brožovou zastupuje ve
velkém senátě Mgr. Kraus nebo JUDr. Eliáš v uvedeném pořadí, místopředsedu soudu JUDr. Fialu zastupuje ve velkém senátě JUDr. Novotný nebo JUDr. Putna
v uvedeném pořadí. Nebude-li možno postupovat dle předchozích vět, jsou náhradníky podle § 42 odst. 1 písm. d zák. o soudech a soudcích JUDr. Cileček, JUDr. Des,
JUDr. Doležílek, JUDr. Dýšková, JUDr. Duda, JUDr. Eliáš, JUDr. Ferák, JUDr. Gajdzioková, Doc. JUDr. Korecká, Mgr. Havlík, JUDr. Horák, JUDr. Jirmanová,
Mgr. Králík, JUDr. Mikušek, JUDr. Moudrá, JUDr. Novotný, Mgr. Pól, Mgr. Polášek, JUDr. Poledna, JUDr. Příhoda, JUDr. Ptáček, JUDr. Puškinová, JUDr. Putna,
JUDr. Simon, JUDr. Šuk, JUDr. Waltr, JUDr. Vrcha, JUDr. Zavázal a JUDr. Zlatohlávková. O jejich přidělení do senátu bude rozhodnuto postupem podle § 44 odst. 1
zákona o soudech a soudcích, a to tak, že budou přidělování postupně v pořadí, v jakém jsou zapsáni v seznamu náhradníků, JUDr. Cileček, JUDr. Des, JUDr. Gajdzioková,
JUDr. Horák, Mgr. Polášek, JUDr. Příhoda, JUDr. Šuk a JUDr. Zavázal, vždy však jen pro zastupování v senátech č. 23, 29 a 32.
- Zastupování člena Velkého senátu v případě odročení zasedání skončí s odpadnutím důvodu zastupování.
- Pokud v agendě Cul návrh na určení lhůty podle § 174a zák. č. 6/2002 Sb. směřuje proti soudcům senátu č. 21, vyřizuje tento návrh senát č. 22.
- Předsedové kolegií se ve výkonu pravomocí podle čl. 29 JŘ NS střídají po uplynutí kalendářního roku.
Různé:
- Pokud je v soudním tříčlenném senátě více předsedů senátu, vykonává v projednávané věci procesní oprávnění předsedy senátu ten, kterému je věc přidělena.
- O zastupování asistentů rozhoduje předseda kolegia po dohodě se soudci, jimž jsou asistenti přiděleni.)

5) Složení senátu je na každý kalendářní rok vždy od 1. ledna zveřejněno na webových stránkách Nejvyššího soudu v „Rozvrhu práce“. Pouze z těchto soudců bude složen tříčlenný senát. Pravidla pro sestavení senátu najdete v rozvrhu práce na webových stránkách Nejvyššího soudu a je uveden u v tomto sdělení u bodu 4). Tedy seznam soudců není nijak utajován a je veřejně přístupný. Navíc máte jako účastník řízení právo nahlížení do spisu.