Česká justice se může opět pochlubit vynikajícími výsledky v celoevropském srovnání

Evropská komise zveřejnila svoji pravidelnou hodnotící zprávu „EU Justice Scoreboard“ o stavu kvality, efektivity a nezávislosti soudních systémů členských států Evropské unie.

Hodnotící zpráva představuje srovnávací přehled soudních systémů jednotlivých členských států. Připravuje ji každoročně Evropská komise v součinnosti s kontaktními osobami za národní soudní systémy. Při získávání kvantitativních údajů spolupracuje primárně s Komisí Rady Evropy pro hodnocení efektivity justice (CEPEJ), sběru údajů se nicméně účastní i další spolupracující strany, jako například Evropská síť rad pro justici (ENCJ), Síť předsedů nejvyšších soudů Evropské unie (NPSJC), Sdružení státních rad a nejvyšších správních soudů EU (ACA-Europe), Evropská síť pro hospodářskou soutěž či Eurostat.

Zjištěné kvantitativní údaje o nezávislosti, kvalitě a účinnosti soudních systémů ve všech členských státech budou sloužit na podporu efektivního fungování justice v rámci Evropské unie a jako podklad pro vytvoření Zprávy Evropské unie o stavu právního státu. Ta si jako jedna z hlavních iniciativ Evropské komise pro rok 2020 klade za cíl poskytnout souhrnné informace o klíčovém vývoji v členských státech, a tím jako preventivní nástroj sloužit ke sledování výzev v oblasti právního státu a vzájemnému sdílení dobré praxe. To může posílit vzájemnou důvěru v Evropské unii a přispět k dalšímu rozvoji prostředí přívětivého pro podnikání a investice. Hodnotící zpráva „EU Justice Scoreboard 2020“ proto představuje klíčový komponent unijní politiky na podporu zásad právního státu.

Srovnávací přehled při hodnocení efektivnosti soudních systémů sleduje jednotlivé ukazatele, jako je délka řízení či počet vyřízených věcí. Kvalitu hodnotí kupříkladu pomocí indikátorů jako je přístupnost, sledování činnosti soudů či vzdělávání. Při evaluaci nezávislosti hraje klíčovou roli vnímání nezávislosti veřejností a záruky nezávislosti. Aktuální vydání rozšířilo a upřesnilo některé zkoumané ukazatele, například výši soudních poplatků v obchodních věcech, přístupnost rozsudků soudů ve strojově čitelném formátu či vstřícnost justice k dětem.

Hlavním zjištěním letošního vydání hodnotící zprávy je kontinuální pozitivní vývoj v oblasti efektivnosti soudních systémů ve většině členských států Evropské unie. Do budoucna nicméně přetrvávají výzvy, pokud jde o zajištění vysoké důvěry veřejnosti v právní systémy zejména těch členských států, v nichž mohou být ohroženy záruky nezávislosti soudů a soudců.

Z nejpodstatnějších údajů týkajících se České republiky plynou následující dílčí závěry:
Česká republika zaujímá v rámci 27 členských států Evropské unie celkově šestou příčku při srovnání délky ve sporných civilních a obchodních věcech u soudů prvních stupňů. Jedná se o jednu příčku lepší umístění než v loňském roce.
Délka řízení na všech stupních soudní soustavy ve sporných civilních a obchodních věcech zůstala nižší než 200 dnů, což představuje pátý nejlepší výsledek v Evropské unii. Oproti loňskému roku tak došlo ke zlepšení o dvě místa.
České soudy každoročně vyřizují o něco více věcí, než kolik jim za tentýž rok nově napadnulo. To nás umísťuje na devátou příčku v rámci Evropské unie. S tím zároveň souvisí, že celkový počet nevyřízených věcí před českými soudy má mírně klesající tendenci.
Dílčí nedostatky má české soudnictví v oblasti online dostupnosti informací, např. pokud jde o jejich přístupnost osobám se zrakovým či sluchovým postižením. Prostor pro zlepšení lze spatřovat i v oblasti bezplatného zpřístupňování soudních rozhodnutí s příslušnými metadaty z elektronických databází.
České soudnictví představuje v unijním srovnání spíše nižší finanční zátěž v přepočtu na jednoho obyvatele, v případě České republiky se konkrétně jedná o 9. nejnižší náklady.
Dlouhodobě dochází ke zlepšení vnímání nezávislosti českých soudů a soudců jak ze strany obecné veřejnosti, tak ze strany obchodních společností. Více než 55 % respondentů vnímá nezávislost českých soudů a soudců pozitivně, což je zhruba o 5 % více než loni.

Zveřejněná zpráva je v anglickém jazyce k dispozici na stránkách Evropské komise pod tímto odkazem:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2020_en.pdf

Prohlédnout si ji můžete i rozkliknutím odkazu Justice_scoreboard_2020_ENG


Mgr. Aleš Pavel,
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu
13. 7. 2020