Institut návrhu na zrušení rozhodčího nálezu nemůže sloužit jako opravný prostředek proti rozhodčímu nálezu

Nejvyšší soud zveřejnil rozhodnutí ve věci návrhu na zrušení rozhodčího nálezu, projednávaného pod sp. zn. 23 Cdo 4584/2015. V odůvodnění svého usnesení senát pod vedením JUDr. Kateřiny Hornochové znovu judikoval, že institut návrhu na zrušení rozhodčího nálezu nemůže sloužit jako opravný prostředek proti rozhodčímu nálezu.
Soud v řízení o zrušení rozhodčího nálezu pouze zkoumá, zda v konkrétním rozhodčím řízení s přihlédnutím ke všem okolnostem případu byla straně rozhodčího řízení poskytnuta dostatečná možnost k uplatnění jejich procesních práv a zda se procesním postupem rozhodčího soudu jedna strana nedostala do nerovného postavení vůči druhé straně (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2012, sp. zn. 23 Cdo 2950/2010). Ve sporu žalobkyně Agrofert, a.s. proti žalované Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. se odvolací soud pečlivě zabýval zkoumáním postupu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v rozhodčím řízení a dovolací soud se ztotožňuje s jeho právním názorem, že v rozhodčím řízení byla zachována rovnost stran a nedošlo k porušení procesních práv. S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud dovolání odmítnul pro nepřípustnost (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
Celý text anonymizovaného usnesení senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu je publikován pod výše uvedenou spisovou značkou na webových stránkách www.nsoud.cz.

Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
21. 11. 2016