Nejvyšší soud se zastal obviněného, kterému soudy upřely právo na obhajobu

Nejvyšší soud dnes projednal ve veřejném zasedání stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., ve prospěch obviněného Khukri Hoti, neboť byl usnesením Městského soudu v Praze 8. 10. 2015 porušen zákon.
Obviněný byl rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2006 uznán vinným ze spáchání trestného činu vraždy, kterého se dopustil v roce 1997 a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání dvanácti let. Trestní stíhání bylo po celou dobu vedeno formou řízení proti uprchlému ve smyslu § 302 a násl. trestního řádu. Na základě mezinárodního zatykače byl obviněný v červenci 2015 zadržen v Albánii, kde byl omezen na svobodě a poté vydán do České republiky k výkonu trestu. Následně bylo Městskému soudu v Praze doručeno oznámení advokáta o převzetí obhajoby obviněného včetně plné moci. Odsuzující rozsudek společně s překladem do albánštiny však byl zaslán pouze obviněnému, nikoli zvolenému obhájci obviněného, a to v rozporu s trestním řádem. Obhájce tak byl fakticky zbaven práva navrhnout zrušení rozsudku a provést hlavní líčení.

Nejvyšší soud se tak plně ztotožnil jak s právním názorem ministra spravedlnosti, tak s názorem Nejvyššího státního zástupce i obhájce, přičemž nedoručením rozsudku obhájci obviněného došlo k porušení zákona v jeho neprospěch. Nejvyšší soud z těchto důvodů zrušil napadené usnesení i všechna další rozhodnutí na toto usnesení obsahově navazující.

Nejvyšší soud v této souvislosti zdůrazňuje povinnost soudů chránit právo na obhajobu obviněných v trestním řízení tak, jak to vyjádřil i Ústavní soud v nálezu ze dne 31. 3. 2004, sp. zn. I. ÚS 669/03 s tím, že pokud je návrh na zrušení rozsudku učiněný ve smyslu § 306a odst. 2 trestního řádu označován za opravný prostředek svého druhu, pak je nepochybné, že je nutné nejen obviněnému, ale i obhájci doručit rozsudek, vůči němuž je takový opravný prostředek možno podat.


Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu