Nejvyšší soud vstupuje do roku 2016 s nově jmenovanými předsedy kolegií

Novým předsedou občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu bude od 1. ledna JUDr. Vladimír Kůrka
JUDr. Vladimír Kůrka se 16. prosince 2015 vrátil na Nejvyšší soud mezi soudce občanskoprávního a obchodního kolegia po skončení desetiletého mandátu soudce Ústavního soudu. Do čela zmíněného kolegia usedne od 1. ledna, na základě jmenování předsedou Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavlem Šámalem, Ph.D.
JUDr. Vladimír Kůrka je předním odborníkem na civilní právo, především na procesualistiku, restituce, bytové právo, exekuce, apod. Na Nejvyšším soudu v Brně dříve pracoval od roku 1996 do konce roku 2005. „Vím, že se mohu plně spolehnout na organizační schopnosti JUDr. Vladimíra Kůrky,“ komentuje volbu nového předsedy občanskoprávního a obchodního kolegia předseda Nejvyššího soudu Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
JUDr. Vladimír Kůrka ve funkci nahradí bývalého předsedu kolegia JUDr. Františka Ištvánka. Ten tuto funkci zastával déle než deset let a skončilo mu funkční období. „Rád bych panu JUDr. Františku Ištvánkovi poděkoval za jeho dlouholetou kvalitní práci v čele občanskoprávního a obchodního kolegia a popřál mu mnoho pracovních úspěchů při jeho dalším působení v roli předsedy velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu,“ dodává předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.

Životopis JUDr. Vladimíra Kůrky:
JUDr. Vladimír Kůrka (*1948) absolvoval v roce 1973 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Rok poté se stal soudním čekatelem na Krajském soudu v Plzni, jako soudce nakonec začínal u Okresního soudu Plzeň-město. V roce 1976 nastoupil k Okresnímu soudu v Mostě a v roce 1990 se stal i jeho předsedou. V roce 1994 byl dočasně přidělen k Vrchnímu soudu v Praze, o rok později se stal soudcem jeho občanskoprávního kolegia. V roce 1996 následovalo jmenování soudcem Nejvyššího soudu v Brně, kde byl členem občanskoprávního kolegia, po roce se stal předsedou senátu, byl členem evidenčního senátu a velkého senátu. K agendě JUDr. Vladimíra Kůrky patřila především procesualistika, bytové právo, restituce a také výkon rozhodnutí a exekuce. Vladimír Kůrka je členem redakční rady časopisu Soudní judikatura a lektorem Justiční akademie ČR. Je autorem, resp. spoluautorem, odborných publikací Výkon rozhodnutí v soudním řízení (2004), Vlastnictví a nájem bytů (naposled 2004) a Přehled judikatury ve věcech výkonu rozhodnutí a exekucí (naposled 2013). Je rovněž členem zkušební komise pro odborné zkoušky justičních a právních čekatelů. Soudcem Ústavního soudu České republiky byl prezidentem Václavem Klausem jmenován 15. prosince 2005, jeho mandát na Ústavním soudu skončil 15. prosince 2015. Od 16. prosince je JUDr. Vladimír Kůrka opět předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.
JUDr. Vladimír Kůrka je ženatý, jeho manželka JUDr. Věra Kůrková je předsedkyní trestního senátu Nejvyššího soudu.


Předsedou trestního kolegia Nejvyššího soudu je od 1. ledna jmenován JUDr. František Púry, Ph.D., který tuto funkci vykonával už od 1. září 2015 jako pověřený předseda

„Uplynulé čtyři měsíce jsme si s panem JUDr. Františkem Púrym, Ph.D. oba zvolili jako zkušební lhůtu, ve které se chtěl pan doktor Púry sám ujistit, že veškeré povinnosti spojené s touto významnou funkcí zvládne a dokáže je skloubit i s dalšími pracovními aktivitami. S potěšením jsme oba zjistili, že své působení v čele trestního kolegia zvládá výborně a nic nebrání tomu, jmenovat jej na celé pětileté funkční období,“ shrnuje okolnosti, které jmenování předsedy trestního kolegia předcházely, předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Životopis JUDr. Františka Púryho, Ph.D.:
JUDr. František Púry, Ph.D. (*1958) v letech 1980 až 1984 studoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (tehdy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně), kterou v roce 1984 úspěšně dokončil. Rok poté mu byl po rigorózním řízení udělen titul „JUDr.“ Po ukončení čekatelské praxe se v roce 1985 stal soudcem z povolání a v soudcovské funkci působil nejdříve na všech stupních vojenské justice, po jejím zániku je od roku 1993 soudcem Nejvyššího soudu. Byl zařazen na trestní kolegium tohoto soudu a specializoval se zejména na hospodářskou a majetkovou kriminalitu. Od 1. září 2015 je pověřeným předsedou trestního kolegia Nejvyššího soudu. Působí též jako člen velkého senátu a evidenčního senátu trestního kolegia, ve kterých se podílí na tvorbě judikatury Nejvyššího soudu v trestních věcech.
Kromě toho se věnuje publikační činnosti, a to jako spoluautor některých knižních publikací z oboru trestního práva hmotného i procesního (např. komentářů k trestnímu zákonu, k trestnímu zákoníku, k trestnímu řádu, k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob, učebnic trestního práva hmotného i procesního, příručky o trestné činnosti v oblasti podnikání, příručky o postavení poškozeného a náhradě škody v trestním řízení, vzorů podání a rozhodnutí v trestním řízení, apod.). Je autorem nebo spoluautorem řady časopiseckých statí v odborném tisku.
Externě spolupracuje s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a vyučuje předmět „Trestní právo a hospodářská kriminalita“ na soukromé vysoké škole v Praze. Je též lektorem Justiční akademie České republiky v Kroměříži a Justiční akademie Slovenské republiky v Pezinku. Působí rovněž v redakčních radách některých odborných časopisů (např. Trestněprávní revue, Soudní rozhledy, Státní zastupitelství, Soudní inženýrství). Je členem vědecké rady Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a vědecké rady Centra insolvence a restrukturalizace založeného na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 2015 úspěšně ukončil studium v doktorském studijním programu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a byl mu udělen titul „Ph.D.“.
JUDr. František Púry, Ph.D. bydlí v Praze, je ženatý, jeho manželka Lenka Púryová je právničkou a je zaměstnaná na Ministerstvu vnitra.

Mgr. Petr Tomíček
mluvčí Nejvyššího soudu