Nejvyšší soud zamítl žalobu proti Archivu bezpečnostních složek

Nejvyšší soud zamítl žalobu směřující proti České republice – Archivu bezpečnostních složek na zaplacení zadostiučinění v penězích za zásah do žalobcových osobnostních práv, spočívající v tom, že žalovaná zpřístupnila pracovnici ostravské pobočky České televize citlivé osobní údaje o žalobci ze svazku vedeného bývalou Státní bezpečností. Nejvyšší soud posuzoval, zda samotné zveřejnění citlivých údajů badatelům o osobách pronásledovaných bývalým režimem, v souladu se zákonem o archivnictví, může být považováno za protiprávní jednání, zakládající odpovědnost žalované za tvrzenou škodu. Vycházel přitom z nálezu Pléna Ústavního soudu sp. zn. 3/14 ze dne 20. 12. 2016, podle něhož k neoprávněnému zásahu do osobnostních práv žalobce nemohlo dojít pouhým nahlížením do archiválie podle napadeného ustanovení, nýbrž až případným postupem ostravské pobočky České televize. Žalovaná nepostupovala protiprávně, jestliže zpřístupnila informace o žalobci, včetně citlivých informací, badateli (badatelům), neboť postupovala v souladu s veřejným zájmem na poznání minulosti a vypořádání se s ní.
Celý text anonymizovaného rozhodnutí sp. zn. 30 Cdo 2951/2012 je k dispozici ZDE.


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., soudce občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
Mgr. Petr Tomíček, tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
25. 5. 2017