Nižší soudy ve věci bývalého soudce JUDr. Josefa Knotka nesprávně vyhodnotily právní kvalifikaci jednotlivých skutků

Nejvyšší soud v mediálně sledované věci obviněných soudců Okresního soudu v Litoměřicích JUDr. Josefa Knotka, JUDr. Ladislava Jelínka a dalších spoluobviněných zrušil v neveřejném zasedání dne 26. dubna 2017 rozsudky nižších soudů, konkrétně Okresního soudu v Jičíně a Krajského soudu v Hradci Králové. Okresnímu soudu v Jičíně zároveň Nejvyšší soud přikázal věc v potřebném rozsahu znovu projednat, odstranit přitom vytýkané vady a řídit se právním názorem dovolacího soudu.
Jednotliví obvinění uplatnili hned několik dovolacích důvodů. Ačkoli některé z těchto důvodů označil senát trestního kolegia Nejvyššího soudu, kterému předsedal JUDr. Petr Hrachovec, za zjevně neopodstatněné, při kvalifikaci souzených skutků jednotlivých obviněných vytknul dovolací soud Okresnímu soudu v Jičíně a Krajskému soudu v Hradci Králové nesprávné právní posouzení všech těchto skutků, čímž dovolání obviněných částečně vyhověl.

Nižší soudy především nesprávně vymezily rozsah vykonávané pravomoci obviněných soudců. Odsoudily je za zneužití pravomoci úřední osoby i pro jednání, které nesouviselo s výkonem jejich pravomoci, byť se jednalo o jednání neslučitelné s výkonem soudcovské funkce. V návaznosti na to pak soudy opakovaně chybovaly i při posuzování korupčního jednání litoměřických soudců, když například u obviněného JUDr. Josefa Knotka některé jeho skutky, které Nejvyšší soud vyhodnotil jako přečin nepřímého úplatkářství, nesprávně kvalifikovaly jako trestný čin přijetí úplatku.

Nesprávná kvalifikace skutků obviněných soudců pak měla přímý dopad i na nesprávná rozhodnutí ve věci trestné činnosti dalších spoluobviněných.

V případě obviněného JUDr. Josefa Knotka Nejvyšší soud též shledal dovolání důvodné z hlediska ustanovení § 265 odst. 1 písm. d) trestního řádu, neboť obviněný nebyl řádně vyrozuměn o termínu veřejného zasedání Krajského soudu v Hradci Králové, které se nakonec uskutečnilo dne 14. prosince 2015 v jeho nepřítomnosti. Zákonné důvody pro konání veřejného zasedání v nepřítomnosti obviněného JUDr. Josefa Knotka přitom nebyly splněny.

Okresní soud v Jičíně rozhodne znovu poté, co odstraní vady popsané v usnesení Nejvyššího soudu, přičemž se musí řídit jeho právním názorem. Nejvyšší soud přitom nenařídil toto projednání v novém složení senátu Okresního soudu v Jičíně, neboť k tomu neshledal důvody. I když obviněný JUDr. Josef Knotek v dovolacím řízení rovněž uplatnil námitku, že v jeho případě rozhodoval vyloučený orgán, tedy dle jeho mínění podjatý soudce Okresního soudu v Jičíně, Nejvyšší soud rozhodl, že v tomto bodě bylo dovolání zjevně neopodstatněné.

V minulých dnech bylo odůvodněné rozhodnutí řádně doručeno všem účastníkům řízení, a proto mohlo být už také publikováno na webových stránkách Nejvyššího soudu zde.


Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu